پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

آزمایشگاه شبکه  - گروه مهندسی کامپیوتر
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1  آشنایی با gateway کارشناسی مهندس فرداد اول (مجازی) پارت اول
آشنایی با  TTL - فایل PDF پارت دوم
 آشنایی با  event viewer پارت سوم
2  آشنایی با  msconfig کارشناسی مهندس فرداد دوم (مجازی) پارت اول
 آشنایی با اتاق سرور پارت دوم
3 برآورد هزینه نصب شبکه کارشناسی مهندس فرداد سوم (مجازی) پارت اول
معرفی visio پارت دوم
 آشنایی با دستورات پرکاربرد شبکه پارت سوم
4 مفهوم ip کارشناسی مهندس فرداد چهارم (مجازی) پارت اول
 آموزش (1)vmware پارت دوم
5 آموزش (2)vmware کارشناسی مهندس فرداد پنجم (مجازی) پارت اول
نصب ویندوز سرور پارت دوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0