لیست دانشگاه های دولتی وزارت علوم،تحقیقات،فناوری
رديف نام دانشگاه آدرس سايت دانشگاه
1 دانشگاه شهيدچمران اهواز https://scu.ac.ir
2 دانشگاه تهران https://ut.ac.ir/fa
3 دانشگاه صنعتي شريف https://www.sharif.edu
4 دانشگاه شهيد بهشتي https://www.sbu.ac.ir
5 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي https://www.kntu.ac.ir
6 دانشگاه فردوسي مشهد https://um.ac.ir
7 دانشگاه اصفهان https://ui.ac.ir
8 دانشگاه شيراز https://shirazu.ac.ir
9 دانشگاه کوثر بجنورد http://kub.ac.ir
10 دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان https://gau.ac.ir
11 دانشگاه يزد https://yazd.ac.ir
12 دانشگاه گنبدکاووس https://gonbad.ac.ir
13 دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل https://nit.ac.ir
14 دانشگاه شهرکرد https://sku.ac.ir
15 دانشگاه زابل http://uoz.ac.ir
16 دانشگاه تربت حیدریه http://torbath.ac.ir
17 دانشگاه صنعتی شاهرود https://shahroodut.ac.ir
18 دانشگاه اردکان https://ardakan.ac.ir
19 دانشگاه صنعتی شیراز http://sutech.ac.ir

 

 

 

 


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0