شماره تلفن های دانشگاه: 52721230 - 52721191

شماره تلفن های داخلی دانشگاه
نام نام خانوادگي
نام واحد سمت  
ردیف تصویر نام و نام خانوادگي سمت نام واحد داخلي مستقیم
1 علی آبرومند مدیر گروه شیلات گروه شیلات 2193
2 آذرمهر آذری کارشناس آموزش آموزش کل 2159
3 نسیم آرمان هیات علمی گروه مرتع و آبخیزداری گروه مرتع و آبخیزداری 2226
4 نظام آرمند هیئت علمی گروه زیست شناسی دانشکده علوم پایه 2303
5 رحام آرمند هیئت علمی گروه زیست شناسی دانشکده علوم پایه
6 علیرضا آقاجری کارشناس شورای رفاهی معاونت دانشجویی 2169
7 سیف اله آقایی متصدی تاسیسات دفتر فنی
8 فاطمه آهوز هیئت علمی گروه کامپیوتر دانشکده فنی و مهندسی
9 لیلا ابتهاج کارشناس صندوق رفاه معاونت دانشجویی 2169
10 مصطفی اپرا مسئول بیمه ها امور اداری 2111
11 مریم اجتهادی کارشناس گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی 2240
12 راهله احمدپور هیات علمی گروه زیست شناسی گروه زیست شناسی 2297
13 طاهره احمدی پور کارشناس امور فارغ التحصیلان آموزش کل 2136
14 سید محمدابراهیم احمدی طباطبایی مدیر امور دانشجویی معاونت دانشجویی 2160 52721190
15 ایمان احمدیان فر هیئت علمی گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی
16 محمد احور رئیس اداره حراست اداره حراست 2156 52731665
17 اله داد ارندان کارشناس گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی 2187
18 مینا اسلامی فر هیئت علمی گروه ریاضی دانشکده علوم پایه
19 سید امین اصغری پری هیئت علمی گروه مهندسی عمران گروه مهندسی عمران
20 سیدعلی اصغری پری هیئت علمی گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی 0
21 سیدسعید افرازی کارشناس دفتر فنی دفتر فنی 2104 52730119
22 محمدعلی افشاری فضای سبز معاونت اداری، مالی
23 هادی افشین مدیر خدمات دانشگاه معاونت اداری، مالی و توسعه منابع
24 محمد اقبالی هیئت علمی گروه فیزیک دانشکده علوم پایه
25 محسن امامی معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی دانشکده فنی و مهندسی 2323
صفحه1از10123456...10.بعدي.برو


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0