پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

طرح آزماشهای 1 - گروه آمار و ریاضی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 توزیع های نمونه ای در طرح  کارشناسی دکتر صالح ویسی اول (مجازی) دانلود
2 فصل دوم- تعیین حجم نمونه،آزمون فرض و فاصله اطمینان  کارشناسی دکتر صالح ویسی دوم (مجازی) دانلود
3 جزوه فصل اول مقدمه ای بر طرح ازمایشها    کارشناسی دکتر صالح ویسی - دانلود
4 جزوه فصل دوم مفاهیم آماری پایه ای کارشناسی دکتر صالح ویسی - دانلود
5 جزوه فصل سوم  طرح های تک عاملی تصادفی شده کارشناسی دکتر صالح ویسی - دانلود
6 جزوه فصل چهارم طرح های بلوکی تصادفی شده و مربع لاتین کارشناسی دکتر صالح ویسی - دانلود
7 جزوه فصل پنجم آزمایشهای عاملی کارشناسی دکتر صالح ویسی - دانلود
8 جزوه جدولهای آماری مورد نیاز طرح آزمایشها کارشناسی دکتر صالح ویسی - دانلود
9

طرح های تک عاملی کامل تصادفی

کارشناسی دکتر صالح ویسی سوم (مجازی) دانلود
10 تجزیه واریانس طرح های تک عاملی کامل تصادفی کارشناسی دکتر صالح ویسی چهارم (مجازی) دانلود


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

روشهای آماری  - گروه آمار و ریاضی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 فصل اول - مروری بر احتمال و متغیرهای تصادفی و توزیع های احتمال کارشناسی دکتر صالح ویسی - دانلود
2 فصل دوم - روشهای نمونه گیری مناسب و انواع آن  کارشناسی دکتر صالح ویسی اول (مجازی) دانلود
  فصل دوم - داده ها،آماره و توزیع نمونه ای کارشناسی دکتر صالح ویسی دوم (مجازی) دانلود
4 فصل سوم - برآورد یابی کارشناسی دکتر صالح ویسی سوم (مجازی) دانلود
5 فصل چهارم  - آزمون فرض های آماری کارشناسی دکتر صالح ویسی چهارم (مجازی) دانلود
6 فصل پنجم  - آزمونهای ناپارامتر کارشناسی دکتر صالح ویسی پنجم (مجازی) دانلود
7 فصل ششم - رگرسیون خطی ساده و همبستگی کارشناسی دکتر صالح ویسی - دانلود
8 فصل هفتم - آنالیز واریانس کارشناسی دکتر صالح ویسی - دانلود
9 پیوست 1:آمار توصیفی  - پیوست2:استفاده از نرم افزار spssدر روش های آماری کارشناسی دکتر صالح ویسی - دانلود
10 جدول های آماری کارشناسی دکتر صالح ویسی - دانلود
11 پارامتر، آماره و توزیع نمونه ای میانگین کارشناسی دکتر صالح ویسی ششم (مجازی) دانلود
12 توزیع نمونه ای واریانس و معرفی توزیع کای دو کارشناسی دکتر صالح ویسی هفتم (مجازی) دانلود
13 توزیع نمونه ای اختلاف میانگین های  نمونه ای ، توزیع نسبت واریانس های نمونه ای - معرفی توزیع فیشرF  کارشناسی دکتر صالح ویسی هشتم (مجازی) دانلود
14 برآورد یابی مقدمه کارشناسی دکتر صالح ویسی نهم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

تصمیم آماری  - گروه آمار و ریاضی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 جزوه درس کارشناسی دکتر صالح ویسی - دانلود
2 مرور فصل ،تابع محدب، قضیه جنسن کارشناسی دکتر صالح ویسی اول (مجازی) دانلود
3 ارزندگی و مطلوبیت کارشناسی دکتر صالح ویسی دوم (مجازی) دانلود
4

اصول موشوعه و قضایای نمودها

کارشناسی دکتر صالح ویسی سوم (مجازی) دانلود
5 تابع ارزندگی و قضایای مربوط به آن کارشناسی دکتر صالح ویسی چهارم (مجازی) دانلود


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0