پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

سمینار و روش تحقیق- گروه مهندسی عمران
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 نکاتی در خصوص پایان نامه کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد دکتر سیدامین اصغری پری اول (مجازی) پارت اول
پارت دوم
2 نتخاب موضوع تحقیق کارشناسی ارشد دکتر سیدامین اصغری پری دوم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
3

بخش های مختلف یک مقاله

بررسی یک مقاله مدلسازی عددی 

کارشناسی ارشد دکتر سیدامین اصغری پری سوم (مجازی) پارت اول
پارت دوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0