پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

کشت بافت گیاهی - گروه زیست شناسی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 آشنایی با بیوتکنولوژی گیاهی کارشناسی دکتر  حاجی هاشمی اول (مجازی) دانلود
2  آشنایی با مهندسی ژنتیک کارشناسی دکتر حاجی هاشمی دوم (مجازی) دانلود
3 آشنایی با تکنولوژی اومیکس ها کارشناسی دکتر حاجی هاشمی سوم (مجازی) دانلود
4 آشنایی با فراورده های زیست فناوری گیاهی کارشناسی دکتر حاجی هاشمی چهارم (مجازی) دانلود
5 نواع کشت بافت گیاهی کارشناسی دکتر حاجی هاشمی پنجم (مجازی) دانلود
6 کشت بافت گیاهی ساختار گل کارشناسی دکتر حاجی هاشمی ششم (مجازی) دانلود
7 کاربردهای کشت بافت گیاهی کارشناسی دکتر حاجی هاشمی هفتم (مجازی) دانلود
8 تکنیک های موردنیاز در کشت بافت گیاهی کارشناسی دکتر حاجی هاشمی هشتم (مجازی) دانلود
9 آشنایی با محیط کشت بافت گیاهی کارشناسی دکتر حاجی هاشمی نهم (مجازی) دانلود
10 آشنایی با تکنیک های کشت بافت گیاهی کارشناسی دکتر حاجی هاشمی دهم (مجازی) دانلود


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زیست شناسی سلولی و مولکولی - گروه زیست شناسی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 آشنایی با مولکول های آلی پروتئین ها کارشناسی دکتر  حاجی هاشمی اول (مجازی) دانلود
2 ساختار مولکول های آلی پروتئین ها کارشناسی دکتر حاجی هاشمی دوم (مجازی) دانلود
3 آشنایی با مولکول های آلی لیپیدها کارشناسی دکتر حاجی هاشمی سوم (مجازی) دانلود
4 آشنایی با غشای پلاسمایی کارشناسی دکتر حاجی هاشمی چهارم (مجازی) دانلود
5 آشنایی با مولمول های آلی اسیدهای نوکلئیک کارشناسی دکتر حاجی هاشمی پنجم (مجازی) دانلود
6 انواع ساختارهای اسیدهای نوکلئیک کارشناسی دکتر  حاجی هاشمی ششم (مجازی) دانلود
7  ساختار مولکولی اسید دزوکسی ریبونوکلئیک اسید کارشناسی دکتر حاجی هاشمی هفتم (مجازی) دانلود
8 آشنایی با تقسیم سلولی میتوز و میوز کارشناسی دکتر حاجی هاشمی هشتم (مجازی) دانلود
9  آشنایی با همانند سازی مولکول DNA کارشناسی دکتر حاجی هاشمی نهم (مجازی) دانلود
10  ادامه مبحث همانند سازی مولکول DNA کارشناسی دکتر حاجی هاشمی دهم (مجازی) دانلود
11 آشنایی یا ساختار ژن کارشناسی دکتر حاجی هاشمی یازدهم (مجازی) دانلود
12 آشنایی با رونویسی مولکول DNA کارشناسی دکتر حاجی هاشمی دوازدهم (مجازی) دانلود
13  آشنایی با مولکول اسید ریبونوکلئیک اسید کارشناسی دکتر حاجی هاشمی سیزدهم (مجازی) دانلود
14  پروتئین سازی در پروکاریوت ها کارشناسی دکتر حاجی هاشمی چهاردهم (مجازی) دانلود
15 پروتئین سازی در یوکاریوت ها کارشناسی دکتر حاجی هاشمی پانزدهم (مجازی) دانلود
16 معرفی ساختار سلولی کارشناسی دکتر حاجی هاشمی شانزدهم (مجازی) دانلود
17 مروری بر ساختار سلول کارشناسی دکتر حاجی هاشمی هفدهم (مجازی) دانلود
18 آشنایی با اندامک هسته کارشناسی دکتر حاجی هاشمی هجدهم (مجازی) دانلود
19 آشنایی با اندامک شبکه آندوپلاسمی کارشناسی دکتر حاجی هاشمی نوزدهم (مجازی) دانلود
20 آشنایی با اندامک دستگاه گلژی کارشناسی دکتر حاجی هاشمی بیستم (مجازی) دانلود


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متون تخصصی زیست شناسی - گروه زیست شناسی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 Cell structure کارشناسی دکتر  حاجی هاشمی اول (مجازی) دانلود
2 Cell organelle کارشناسی دکتر حاجی هاشمی دوم (مجازی) دانلود
3  Cell division کارشناسی دکتر حاجی هاشمی سوم (مجازی) دانلود
4 Mitosis and Meiosis کارشناسی دکتر حاجی هاشمی چهارم (مجازی) دانلود
5 Plasma membrane کارشناسی دکتر  حاجی هاشمی پنجم (مجازی) دانلود
6 Membrane transport کارشناسی دکتر حاجی هاشمی ششم (مجازی) دانلود
7 Macromolecules کارشناسی دکتر حاجی هاشمی هفتم (مجازی) دانلود
8 Nucleic acids کارشناسی دکتر حاجی هاشمی هشتم (مجازی) دانلود
9 Deoxyribonucleic acid replication کارشناسی دکتر  حاجی هاشمی نهم (مجازی) دانلود
10 Lipids کارشناسی دکتر حاجی هاشمی دهم (مجازی) دانلود
11 Deoxyribonucleic acid transcription کارشناسی دکتر حاجی هاشمی یازدهم (مجازی) دانلود
12 Proteins and Enzymes کارشناسی دکتر حاجی هاشمی دوازدهم (مجازی) دانلود
13 Protein biosynthesis کارشناسی دکتر حاجی هاشمی سیزدهم (مجازی) دانلود
14 Deoxyribonucleic acid structure کارشناسی دکتر حاجی هاشمی چهاردهم (مجازی) دانلود


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0