پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

کنترل اتوماتیک - گروه مهندسی مکانیک
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 تبدیل لاپلاس کارشناسی دکتر بادنوا اول دانلود
2 مدلسازی سیستم‌های دینامیکی کارشناسی دکتر بادنوا دوم دانلود
3 مدلسازی سیستم‌های دینامیکی2 کارشناسی دکتر بادنوا سوم دانلود
4 مدلسازی سیستم های ذخیره سیال کارشناسی دکتر بادنوا چهارم دانلود
5 مدلسازی سیستم های هیدرولیکی کارشناسی دکتر بادنوا پنجم دانلود
6 جزوه درس کنترل اتوماتیک (بخش اول)  کارشناسی دکتر بادنوا جزوه دانلود
7 مدلسازی سیستم های الکتریکی کارشناسی دکتر بادنوا ششم دانلود
8 مدلسازی موتور DC کارشناسی دکتر بادنوا هفتم دانلود
9 بخش های مختلف سیستم کنترلی کارشناسی دکتر بادنوا هشتم دانلود
10 بخش های مختلف سیستم کنترلی کارشناسی دکتر بادنوا نهم دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

<

ارتعاشات مکانیکی - گروه مهندسی مکانیک
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 ارتعاشات آزاد میرای سیستم یک درجه آزادی کارشناسی دکتر بادنوا اول دانلود
2 تمرینات ارتعاشات آزاد میرا کارشناسی دکتر بادنوا دوم دانلود
3 حل نمونه سوالات ارتعاشات آزاد میرا 1 کارشناسی دکتر بادنوا سوم دانلود
4 حل نمونه سوالات ارتعاشات آزاد میرا  2 کارشناسی دکتر بادنوا چهارم دانلود
5 جزوه درس ارتعاشات بخش اول کارشناسی دکتر بادنوا جزوه دانلود
  انرژی تلف شده از میرایی کارشناسی دکتر بادنوا پنجم دانلود
  ارتعاش اجباری نا میرا کارشناسی دکتر بادنوا ششم دانلود
  جزوه درس ارتعاشات بخش دوم کارشناسی دکتر بادنوا جزوه دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0