پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 شیمی تجزیه 2 - گروه شیمی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1   کارشناسی دکتر خدادوست اول (مجازی) دانلود
2   کارشناسی دکتر خدادوست دوم (مجازی) دانلود
3   کارشناسی دکتر خدادوست سوم (مجازی) دانلود
4  محاسبه ثابت تعادل کارشناسی دکتر خدادوست چهارم (مجازی) دانلود
5 تیتراسیون های ردوکس کارشناسی دکتر خدادوست پنجم (مجازی) دانلود
6 پتانسیل سنجی کارشناسی دکتر خدادوست ششم (مجازی) دانلود
7 الکترود های فلزی کارشناسی دکتر خدادوست هفتم (مجازی) دانلود
8 الکترودهای غشایی کارشناسی دکتر خدادوست هشتم (مجازی) دانلود
9  ترانزیستورهای ااثر میدان یون گزین کارشناسی دکتر خدادوست نهم (مجازی) دانلود
10 کاربردهای پتانسیومتری کارشناسی دکتر خدادوست دهم (مجازی) دانلود
11 فعالیت علیه غلظت کارشناسی دکتر خدادوست یازدهم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

خوردگی فلزات - گروه شیمی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1   کارشناسی دکتر خدادوست اول (مجازی) دانلود
2   کارشناسی دکتر خدادوست دوم (مجازی) دانلود
3   کارشناسی دکتر خدادوست سوم (مجازی) دانلود
4   کارشناسی دکتر خدادوست چهارم (مجازی) دانلود
5 عوامل خوردگی کارشناسی دکتر خدادوست پنجم (مجازی) دانلود
6 خوردگی شکافی و رشته ای کارشناسی دکتر خدادوست ششم (مجازی) دانلود
7 خوردگی میکروبی کارشناسی دکتر خدادوست هفتم (مجازی) دانلود
8 خوردگی انتخابی کارشناسی دکتر خدادوست هشتم (مجازی) دانلود
9 عوامل شکت قطعه کارشناسی دکتر خدادوست نهم (مجازی) دانلود
10 خوردگی تنشی کارشناسی دکتر خدادوست دهم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

روشهای جداسازی در شیمی تجزیه  - گروه شیمی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1   کارشناسی ارشد دکتر خدادوست اول (مجازی) دانلود
2   کارشناسی ارشد دکتر خدادوست دوم (مجازی) دانلود
3  کروماتوگرافی کارشناسی ارشد دکتر خدادوست سوم (مجازی) دانلود
4 مقدمه ای بر روشهای کروماتوگرافی کارشناسی ارشد دکتر خدادوست چهارم (مجازی) دانلود
5 ثابت توزیع کارشناسی ارشد دکتر خدادوست پنجم (مجازی) دانلود
6 معادله وان دیمتر کارشناسی ارشد دکتر خدادوست ششم (مجازی) دانلود
7 مقادیر بهینه H، K، و a کارشناسی ارشد دکتر خدادوست هفتم (مجازی) دانلود
8  کاربرد روشهای کروماتوگرافی کارشناسی ارشد دکتر خدادوست هشتم (مجازی) دانلود
9 کروماتوگرافی گازی کارشناسی ارشد دکتر خدادوست نهم (مجازی) دانلود
10  آشکازساز FID و TCD کارشناسی ارشد دکتر خدادوست دهم (مجازی) دانلود
11 آشکارسازهای  GC کارشناسی ارشد دکتر خدادوست یازدهم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 شیمی سبز و محیط زیست - گروه شیمی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1   کارشناسی دکتر خدادوست اول (مجازی) دانلود
2 استراتوسفر  کارشناسی دکتر خدادوست دوم (مجازی) دانلود
3 لایه اوزون کارشناسی دکتر خدادوست سوم (مجازی) دانلود
4 حفره لایه اوزون کارشناسی دکتر خدادوست چهارم (مجازی) دانلود
5 مواد جایگزین CFC کارشناسی دکتر خدادوست پنجم (مجازی) دانلود
6  شیمی هوا کارشناسی دکتر خدادوست ششم (مجازی) دانلود
7 باران اسیدی کارشناسی دکتر خدادوست هفتم (مجازی) دانلود
8 آلاینده های خانگی کارشناسی دکتر خدادوست هشتم (مجازی) دانلود
9  شیمی تروپوسفر کارشناسی دکتر خدادوست نهم (مجازی) دانلود
10 اکسایش هیدروکربن ها کارشناسی دکتر خدادوست دهم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0