پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

فیزیک 1- مشترک گروه های آموزشی دانشکده فنی و مهندسی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 چند مثال از حرکت پرتابی کارشناسی اسلامی فر اول (مجازی) دانلود
2 حرکت دایره ای یکنواخت کارشناسی اسلامی فر دوم (مجازی) دانلود
3  حرکت نسبی کارشناسی اسلامی فر سوم (مجازی) دانلود
4 قوانین نیوتن کارشناسی اسلامی فر چهارم (مجازی) دانلود
5 مثالهایی از قانون دوم نیوتن کارشناسی اسلامی فر پنجم (مجازی) دانلود
6 مثالهایی از قانون دوم نیوتن کارشناسی اسلامی فر ششم (مجازی) دانلود
7 نیروی اصطکاک کارشناسی اسلامی فر هفتم (مجازی) دانلود
8 مثالهایی از نیروی اصطکاک کارشناسی اسلامی فر هشتم (مجازی) دانلود
9 نیروی کششی و نیروی مرکزگرا کارشناسی اسلامی فر نهم (مجازی) دانلود
10 مثال هایی از نیروی مرکزگرا کارشناسی اسلامی فر دهم (مجازی) دانلود
11 انرژی جنبشی و کار نیروی ثابت کارشناسی اسلامی فر یازدهم (مجازی) دانلود
12 مثال هایی از کار نیروی ثابت کارشناسی اسلامی فر دوازدهم (مجازی) دانلود
13 نیروی فنر و کار نیروی فنر کارشناسی اسلامی فر سیزدهم (مجازی) دانلود
14 کار نیروی متغیر مکانی و توان کارشناسی اسلامی فر چهاردهم (مجازی) دانلود
15 انرژی پتانسیل کارشناسی اسلامی فر پانزدهم (مجازی) دانلود
16 مثال هایی ازانرژی پتانسیل و پایستگی انرژی مکانیکی کارشناسی اسلامی فر شانزدهم (مجازی) دانلود
17 منحنی انرژی پتانسیل،نقاط برگشت و تعادل کارشناسی اسلامی فر هفدهم (مجازی) دانلود
18 مثال هایی از منحنی انرژی پتانسیل،نقاط برگشت و تعادل کارشناسی اسلامی فر هجدهم (مجازی) دانلود
19 پایستگی انرژی و توان کارشناسی اسلامی فر نوزدهم (مجازی) دانلود
20 مثال هایی ازپایستگی انرژی کارشناسی اسلامی فر بیستم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

فیزیک2- مشترک گروه های آموزشی دانشکده فنی و مهندسی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 توزیع بار پیوسته کارشناسی اسلامی فر اول (مجازی) دانلود
فایل PDF
2 چند مثال از توزیع بار پیوسته کارشناسی اسلامی فر دوم (مجازی) دانلود
فایل PDF
3 شار الکتریکی کارشناسی اسلامی فر سوم (مجازی) دانلود
فایل PDF
4 قانون گاوس کارشناسی اسلامی فر چهارم (مجازی) دانلود
فایل PDF
5 چند مثال ازقانون گاوس کارشناسی اسلامی فر پنجم (مجازی) دانلود
فایل PDF
6 چند مثال ازقانون گاوس کارشناسی اسلامی فر ششم (مجازی) دانلود
فایل PDF
7 پتانسیل الکتریکی کارشناسی اسلامی فر هفتم (مجازی) دانلود
فایل PDF
8 محاسبه پتانسیل از روی میدان کارشناسی اسلامی فر هشتم (مجازی) دانلود
فایل PDF
9 پتانسیل توزیع بار پیوسته کارشناسی اسلامی فر نهم (مجازی) دانلود
فایل PDF
10 محاسبه میدان از روی پتانسیل کارشناسی اسلامی فر دهم (مجازی) دانلود
فایل PDF
11 ظرفیت خازن کارشناسی اسلامی فر یازدهم (مجازی) دانلود
فایل PDF
12 خازن های موازی و متوالی کارشناسی اسلامی فر دوازدهم (مجازی) دانلود
فایل PDF
13 مثال هایی از خازن های موازی و متوالی کارشناسی اسلامی فر سیزدهم (مجازی) دانلود
فایلPDF
14 انرژی خازن و خازن در حضور دی الکتریک کارشناسی اسلامی فر چهاردهم (مجازی) دانلود
فایلPDF
15 خازن در حضور دی الکتریک کارشناسی اسلامی فر پانزدهم (مجازی) دانلود
فایلPDF
16 جریان الکتریکی کارشناسی اسلامی فر شانزدهم (مجازی) دانلود
فایلPDF
17 مقاومت الکتریکی و مقاومت ویژه کارشناسی اسلامی فر هفدهم (مجازی) دانلود
فایلPDF
18 قانون اهم و توان کارشناسی اسلامی فر هجدهم (مجازی) دانلود
فایلPDF
19 مدارها  کارشناسی اسلامی فر نوزدهم (مجازی) دانلود
فایلPDF
20 مدارهای چند حلقه و مقاومت های موازی کارشناسی اسلامی فر بیستم (مجازی) دانلود
فایلPDF
21 مثال هایی از مدارها کارشناسی اسلامی فر بیست و یکم (مجازی) دانلود
فایلPDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0