پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

روسازی راه - گروه مهندسی عمران
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 فصل اول و دوم کارشناسی دکتر سیدعلی اصغری پری اول (مجازی) دانلود
2 فصل دوم کارشناسی دکتر سیدعلی اصغری پری دوم (مجازی) دانلود
3 فصل سوم کارشناسی دکتر سیدعلی اصغری پری سوم (مجازی) دانلود
4 فصل چهارم. تثبیت خاک کارشناسی دکتر سیدعلی اصغری پری چهارم (مجازی) دانلود
5 فصل پنجم.  قیر کارشناسی دکتر سیدعلی اصغری پری پنجم (مجازی) دانلود
6 فصل ششم.  آسفالت کارشناسی دکتر سیدعلی اصغری پری ششم (مجازی) دانلود
7 فصل ششم. ادامه  آسفالت کارشناسی دکتر سیدعلی اصغری پری هفتم (مجازی) دانلود
8 فصل ششم. ادامه  آسفالت کارشناسی دکتر سیدعلی اصغری پری هشتم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

قابلیت اطمینان سازه ها - گروه مهندسی عمران
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 فصل اول و دوم و شروع فصل ۳ کارشناسی ارشد دکتر سیدعلی اصغری پری اول (مجازی) پارت 1
پارت 2
2 فصل ۳ کارشناسی ارشد دکتر سیدعلی اصغری پری دوم (مجازی) دانلود
3 ادامه فصل ۳ کارشناسی ارشد دکتر سیدعلی اصغری پری سوم (مجازی) دانلود
4 فصل ۴ کارشناسی ارشد دکتر سیدعلی اصغری پری چهارم (مجازی) دانلود
5 ادامه فصل ۴ کارشناسی ارشد دکتر سیدعلی اصغری پری پنجم (مجازی) دانلود
6 ادامه فصل ۴ کارشناسی ارشد دکتر سیدعلی اصغری پری ششم (مجازی) دانلود
7 ادامه فصل ۴ کارشناسی ارشد دکتر سیدعلی اصغری پری هفتم (مجازی) دانلود
8 فصل ۵ کارشناسی ارشد دکتر سیدعلی اصغری پری هشتم (مجازی) دانلود
9 ادامه فصل ۵ کارشناسی ارشد دکتر سیدعلی اصغری پری نهم (مجازی) دانلود
10 ادامه فصل ۵ کارشناسی ارشد دکتر سیدعلی اصغری پری دهم (مجازی) دانلود
11 ادامه فصل ۵و شروع ۶ کارشناسی ارشد دکتر سیدعلی اصغری پری یازدهم (مجازی) دانلود
12 ادامه فصل۶ کارشناسی ارشد دکتر سیدعلی اصغری پری دوازدهم (مجازی) دانلود
13 ادامه فصل۶ کارشناسی ارشد دکتر سیدعلی اصغری پری سیزدهم (مجازی) دانلود
14 ادامه فصل۶ کارشناسی ارشد دکتر سیدعلی اصغری پری چهاردهم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

مکانیک خاک 2 - گروه مهندسی عمران
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 مروری بر مکانیک خاک کارشناسی دکتر سیدعلی اصغری پری اول (مجازی) دانلود
2 مروری بر مکانیک خاک کارشناسی دکتر سیدعلی اصغری پری دوم (مجازی) دانلود
3 مسیر تنش و تراکم کارشناسی دکتر سیدعلی اصغری پری سوم (مجازی) دانلود
4 ادامه مبحث تراکم کارشناسی دکتر سیدعلی اصغری پری چهارم (مجازی) دانلود
5 فشار جانبی خاک کارشناسی دکتر سیدعلی اصغری پری پنجم (مجازی) دانلود
6 ادامه فشار جانبی خاک کارشناسی دکتر سیدعلی اصغری پری ششم (مجازی) دانلود
7 ادامه فشار جانبی خاک کارشناسی دکتر سیدعلی اصغری پری هفتم (مجازی) دانلود
8 ادامه فشار جانبی خاک کارشناسی دکتر سیدعلی اصغری پری هشتم (مجازی) دانلود
9 پایداری دیوار حائل کارشناسی دکتر سیدعلی اصغری پری نهم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0