پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

ریاضیات مهندسی - گروه مهندسی کامپیوتر
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 توابع مختلط کارشناسی مهندس صارمی اول (مجازی) دانلود
2 ادامه توابع و نگاشت های مختلط کارشناسی مهندس صارمی دوم (مجازی) دانلود
3 فصل دوم انتگرال توابع مختلط کارشناسی مهندس صارمی سوم (مجازی) دانلود
4 انتگرال توابع مختلط کارشناسی مهندس صارمی چهارم (مجازی) دانلود
5 ادامه انتگرال توابع مختلط کارشناسی مهندس صارمی پنجم (مجازی) دانلود
6 تکرار بحث انتگرال کوشی کارشناسی مهندس صارمی ششم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

مدار الکتریکی 1  - گروه مهندسی کامپیوتر
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 توان و انرژی کارشناسی مهندس صارمی اول (مجازی) دانلود
2 فصل سوم مدارهای ساده کارشناسی مهندس صارمی دوم (مجازی) دانلود
3 تحلیل گره کارشناسی مهندس صارمی سوم (مجازی) دانلود
4 تحلیل مش کارشناسی مهندس صارمی چهارم (مجازی) دانلود
5 مدار معادل تونن و نورتن کارشناسی مهندس صارمی پنجم (مجازی) دانلود
6 جمع آثار کارشناسی مهندس صارمی ششم (مجازی) دانلود
7 فصل چهارم مدارهای مرتبه اول کارشناسی مهندس صارمی هفتم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

الکترونیک 2  - گروه مهندسی برق الکترونیک
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1  ترانزیستورهای Bjt و تحلیل DCو ACانها کارشناسی مهندس صارمی اول (مجازی) دانلود
2 تحلیل DCترانزیستورهای Bjt کارشناسی مهندس صارمی دوم (مجازی) دانلود
3 تحلیل acترانزیستورهایBjt کارشناسی مهندس صارمی سوم (مجازی) دانلود
4 ادامه تحلیل ac ترانزیستورهای Bjt و شروع فصل فیدبک کارشناسی مهندس صارمی چهارم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0