پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

تربیت بدنی _ گروه دروس عمومی و معارف اسلامی
ردیف
موضوع 
مقطع استاد جلسه لینک
1 آشنایی با مفاهیم تربیت بدنی و ورزش کارشناسی دکتر جعفرزاده اول (مجازی)
2 آشنایی با مفاهیم تعادل و انعطاف و راههای توسعه آنها کارشناسی دکتر جعفرزاده دوم (مجازی)
3 آشنایی با مفاهیم سرعت و چابکی و راههای توسعه و عوامل اثرگذار بر آنها کارشناسی دکتر جعفرزاده سوم (مجازی)
4 آشنایی با مفهوم هماهنگی و عوامل اثرگذار و راههای توسعه کارشناسی دکتر جعفرزاده چهارم (مجازی)
5 ترکیب بدنی، سنجش BMI ، وضعیت بدنی و عوامل موثر بر آن کارشناسی دکتر جعفرزاده پنجم (مجازی)
6 تغذیه و فعالیت بدنی کارشناسی دکتر جعفرزاده ششم (مجازی)
7 آشنایی با چند حرکت ورزشی و روش اجرای صحیح آنها کارشناسی دکتر جعفرزاده هفتم (مجازی)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ورزش 1  _ گروه دروس عمومی و معارف اسلامی
ردیف
موضوع 
مقطع استاد جلسه لینک
1 روش صحیح دویدن، راه رفتن، ایستادن، نشستن و خوابیدن کارشناسی دکتر جعفرزاده اول (مجازی)
2 عضله، آتروفی ، هایپرتروفی و آسیب عضلانی کارشناسی دکتر جعفرزاده دوم (مجازی)
3 سوخت و ساز در ورزش کارشناسی دکتر جعفرزاده سوم (مجازی)
4 گرفتگی عضلانی، علت و راه های درمان کارشناسی دکتر جعفرزاده چهارم (مجازی)
5 چاقی و عوارض آن، اصول کاهش وزن و معرفی چند ورزش برای کاهش وزن کارشناسی دکتر جعفرزاده پنجم (مجازی)
6 تاثیر ورزش بربیماری های قلبی و دیابت کارشناسی دکتر جعفرزاده ششم (مجازی)
7 تمرینات قدرتی کارشناسی دکتر جعفرزاده هفتم (مجازی)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0