پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

آمار و احتمال مقدماتی - گروه آمار و ریاضی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1

آمار توصیفی

کارشناسی  اکبری اول (مجازی) دانلود
2 آمار توصیفی کارشناسی  اکبری دوم (مجازی) دانلود
3 حل چند مثال کارشناسی  اکبری سوم (مجازی) دانلود
4 آشنایی با نرم افزار spss کارشناسی  اکبری چهارم (مجازی) دانلود
5 آزمایش تصادفی و مفاهیم مرتبط کارشناسی  اکبری پنجم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0