پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

ارزیابی قابلیت خاک ها و  اراضی - گروه مرتع و آبخیزداری
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1   کارشناسی  دکتر متشفع اول (مجازی) دانلود
2   کارشناسی  دکتر متشفع دوم (مجازی) دانلود
3 ارزیابی قابلیت اراضی  در دنیا و ایران کارشناسی  دکتر متشفع سوم (مجازی) دانلود
4 محدودیت های مربوط به خاک کارشناسی دکتر متشفع چهارم (مجازی) دانلود
5 محدودیت های  توپوگرافی و فرسایش و محدودیت های زهکشی و خیسی زمین کارشناسی دکتر متشفع پنجم (مجازی) دانلود
6 پایان بحث ارزیابی اراضی ایرانی برای کشت آبی کارشناسی دکتر متشفع ششم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برف و بهمن - گروه مرتع و آبخیزداری
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1   کارشناسی ارشد  دکتر متشفع اول (مجازی) دانلود
2   کارشناسی ارشد  دکتر متشفع دوم (مجازی) دانلود
3 بهمن کارشناسی ارشد دکتر متشفع سوم (مجازی) دانلود
4 ادامه ی عوامل موثر بر تشکیل برف و شروع مبحث راه های جلوگیری از بهمن کارشناسی ارشد دکتر متشفع چهارم (مجازی) دانلود
5  ادامه ی مبحث راه های جلوگیری از بهمن کارشناسی ارشد دکتر متشفع پنجم (مجازی) دانلود
6 ادامه ی روش های مکانیکی مهار بهمن و روش های بیولوژیک مهار بهمن کارشناسی ارشد دکتر متشفع ششم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آبخیزداری شهری - گروه مرتع و آبخیزداری
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 کلیات آبخیزداری کارشناسی ارشد  دکتر متشفع اول (مجازی) دانلود
2 WATERSHED MANAGEMENT  IN URBAN PERSPECTIVE کارشناسی ارشد  دکتر متشفع دوم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحلیل شبکه های در مدریت آبخیز - گروه مرتع و آبخیزداری
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 حکمرانی مشارکتی حوزه ی آبخیز و ذینفعان حوزه ی آبخیز کارشناسی ارشد  دکتر متشفع اول (مجازی) دانلود
2 معرفی برخی از ویژگی هاي ساختاري شبکه هاي اجتماعی کارشناسی ارشد  دکتر متشفع دوم (مجازی) دانلود
3 معیار هاي مهم در استقرار مدیریت مشارکتی و شبکه اي حوزه هاي آبخیز کارشناسی ارشد  دکتر متشفع سوم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0