پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

تکنولوژی و بازرسی جوش - گروه مهندسی عمران
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 معرفی انواع جوش قوس الکتریکی کارشناسی مهندس محرابی مقدم دوم دانلود
2 انواع اتصالات و جوش کارشناسی مهندس محرابی مقدم سوم دانلود
3 منابع انرژی جوشکاری-۱ کارشناسی مهندس محرابی مقدم چهارم دانلود
4 منابع انرژی جوشکاری-2 کارشناسی مهندس محرابی مقدم پنجم پارت اول
پارت دوم
پارت سوم
پارت چهارم
پارت پنجم
5 ابزارآلات جوشکاری- ایمنی در جوشکاری کارشناسی مهندس محرابی مقدم ششم دانلود
6 کلاس بندی الکترود- 1 کارشناسی مهندس محرابی مقدم هفتم دانلود
7 کلاس بندی الکترود- 2 کارشناسی مهندس محرابی مقدم هشتم دانلود
8 عوامل موثر در طرح درز جوش کارشناسی مهندس محرابی مقدم نهم دانلود
9 معایب جوش- 1 کارشناسی مهندس محرابی مقدم دهم دانلود
10 معایب جوش- 2- بررسی انواع ترک کارشناسی مهندس محرابی مقدم یازدهم پارت اول
پارت دوم
11 بازرسی جوش کارشناسی مهندس محرابی مقدم دوازدهم پارت اول
پارت دوم
12 آزمایش های ارزیابی (تست های مخرب) کارشناسی مهندس محرابی مقدم سیزدهم دانلود
13 آزمایش های ارزیابی(تست های غیر مخرب) کارشناسی مهندس محرابی مقدم چهاردهم دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0