پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

بناهای آبی - گروه مهندسی عمران
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 مقدمه کارشناسی مهندس بهبهانی اول (مجازی) دانلود
2 روش های طراحی کانال کارشناسی مهندس بهبهانی دوم (مجازی) دانلود
3 طراحی کانال کارشناسی مهندس بهبهانی سوم (مجازی) دانلود
4 تبدیل کارشناسی مهندس بهبهانی چهارم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0