پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

تیوری و فناوری ساخت افزاره های نیمه رسانا - گروه مهندسی برق الکترونیک
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 تیوری ساخت کارشناسی ارشد دکتر داستانیان اول (مجازی) دانلود
2 تیوری ساخت کارشناسی ارشد دکتر داستانیان دوم (مجازی) دانلود
3 تیوری ساخت کارشناسی ارشد دکتر داستانیان سوم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
  تیوری ساخت کارشناسی ارشد دکتر داستانیان چهارم (مجازی) دانلود
4 فصل سوم کارشناسی ارشد دکتر داستانیان پنجم (مجازی) دانلود
5 فصل چهارم کارشناسی ارشد دکتر داستانیان ششم (مجازی) دانلود
6 فصل پنجم کارشناسی ارشد دکتر داستانیان هفتم (مجازی) دانلود
7 فصل دوم کارشناسی ارشد دکتر داستانیان هشتم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0