پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

فیزیک 2  - گروه شیمی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 ميدان اكتريكي  توزيع هاي بار نقطه اي کارشناسی دکتر اقبالی دوم دانلود
2 ميدان اكتريكي  توزيع هاي بار نقطه اي کارشناسی دکتر اقبالی سوم دانلود
3 ميدان الكتريكي ناشي از توزيع بار پيوسته کارشناسی دکتر اقبالی چهارم دانلود
4 دوقطبی الکتریکی کارشناسی دکتر اقبالی پنجم دانلود
5 قانون گاوس کارشناسی دکتر اقبالی ششم دانلود
6 پتانسیل الکتریکی کارشناسی دکتر اقبالی هفتم دانلود
7 خازن و دی الکتریک کارشناسی دکتر اقبالی هشتم دانلود
8 خازن و دی الکتریک کارشناسی دکتر اقبالی نهم دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

فیزیک 2  - گروه مهندسی کامپیوتر 
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 بار الكتريكي   کارشناسی دکتر اقبالی اول دانلود
2 ميدان اكتريكي  توزيع هاي بار نقطه اي کارشناسی دکتر اقبالی دوم دانلود
3 ميدان اكتريكي  توزيع هاي بار نقطه اي کارشناسی دکتر اقبالی سوم دانلود
4 ميدان الكتريكي ناشي از توزيع بار پيوسته کارشناسی دکتر اقبالی چهارم دانلود
5 قانون گاوس کارشناسی دکتر اقبالی پنجم دانلود
6 پتانسیل الکتریکی کارشناسی دکتر اقبالی ششم دانلود
7 پتانسیل دو قطبی و حل مسئله پتانسیل بارهای نقطه ای کارشناسی دکتر اقبالی هفتم دانلود
8 خازن و دی الکتریک کارشناسی دکتر اقبالی هشتم دانلود
9 انرژی ذخیره شده  در خازن و دی الکتریک و قطبش پذیری کارشناسی دکتر اقبالی نهم دانلود
10 جریان الکتریکی کارشناسی دکتر اقبالی دهم دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

الكترومغناطيس  -  گروه مهندسی برق الکترونیک
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 آناليز برداري   کارشناسی دکتر اقبالی اول دانلود
2 آناليز برداري و مشتق گيري برداري کارشناسی دکتر اقبالی دوم دانلود
3 دستگاه مختصات استوانه اي کارشناسی دکتر اقبالی سوم دانلود
4 دستگاه مختصات كروي   کارشناسی دکتر اقبالی چهارم دانلود
5 ميدان اكتريكي  توزيع هاي بار نقطه اي و پيوسته کارشناسی دکتر اقبالی پنجم دانلود
6 میدان الکتریکی توزیع های پیوسته بار  کارشناسی دکتر اقبالی ششم دانلود
7 میدان الکتریکی توزیع بار  خطی و سطحی کارشناسی دکتر اقبالی هفتم دانلود
8 میدان الکتریکی توزیع بار حجمی و چگالی شار کارشناسی دکتر اقبالی هشتم دانلود
9  قانون گاوس و کاربردهای آن کارشناسی دکتر اقبالی نهم دانلود
10 پتانسیل الکتریکی و انرژی الکتریکی کارشناسی دکتر اقبالی دهم دانلود
11 میدان الکتریکی درون مواد کارشناسی دکتر اقبالی یازدهم دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0