پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

روش های سنتز آلی  - گروه شیمی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 تهیه و ویژگی های انولات ها کارشناسی ارشد دکتر فرهی اول (مجازی) دانلود
2  آلکیله شدن کتون انولات ها، تهیه و آلکیله شدن انولات آلدهیدها، استرها، نیتریل ها کارشناسی ارشد دکتر فرهی دوم (مجازی) دانلود
3

آلکیله شدن درون مولکولی انولات ها، کنترل فضاگزینی در واکنش های آلکیله شدن،

معادل نیتروژن دار انول ها و انولات ها، انامین ها و ایمین آنیون ها

کارشناسی ارشد دکتر فرهی سوم (مجازی) دانلود
4 واکنش کربن نوکلئوفیل ها با گروه کربونیل؛ واکنش های آلدولی لیتیم و بور انولات ها کارشناسی ارشد دکتر فرهی چهارم (مجازی) دانلود
5 واکنش های آلدولی تیتانیوم، قلع و زیرکونیوم انولات های کتون ها و استرها کارشناسی ارشد دکتر فرهی پنجم (مجازی) دانلود
6 واکنش آلدولی Mukaiyama، واکنش آلدولی درون مولکولی، واکنش حلقوی شدن رابینسون، واکنش مانیک کارشناسی ارشد دکتر فرهی ششم (مجازی) دانلود


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

شیمی هتروسیکل   - گروه شیمی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 تهیه و واکنش های هتروسیکل های سه عضوی  کارشناسی ارشد دکتر فرهی اول (مجازی) دانلود
2 تهیه و واکنش های هتروسیکل های سه عضوی  کارشناسی ارشد دکتر فرهی دوم (مجازی) دانلود
3 هتروسیکل های سه عضوی شامل دو هترواتم کارشناسی ارشد دکتر فرهی سوم (مجازی) دانلود
4 تهیه هتروسیکل های چهار عضوی شامل oxetane، thietane و azetidine کارشناسی ارشد دکتر فرهی چهارم (مجازی) دانلود
5 سنتز بتا لاکتام ها و بتا لاکتون ها کارشناسی ارشد دکتر فرهی پنجم (مجازی) دانلود


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

سنتز  - گروه شیمی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 استراتژی ترتیب رویدادها کارشناسی دکتر فرهی اول (مجازی) دانلود
2 استراتژی انتخابگری، گسستن پیوند C-X سیستم دو عاملی کارشناسی دکتر فرهی دوم (مجازی) دانلود
3 استراتژی وارونگی قطبیت، حلقوی شدن، تهیه آمین ها کارشناسی دکتر فرهی سوم (مجازی) دانلود
4 استراتژی IV، گروههای محافظت کننده کارشناسی دکتر فرهی چهارم (مجازی) دانلود
5 گسستن پیوند C-C تک گروهی، سنتز الکل ها کارشناسی دکتر فرهی پنجم (مجازی) دانلود
6 استراتژی انتخابگری گسستن پیوند C-C، فضاگزینی کارشناسی دکتر فرهی ششم (مجازی) دانلود


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

طیف سنجی آلی پیشرفته  - گروه شیمی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 کاربرد اصول اولیه NMR در حالات پیچیده تر، از جمله ثابت های کوپلاژ، ... کارشناسی ارشد دکتر فرهی اول (مجازی) دانلود
2 معادل شدن هیدروژن ها به وسیله تبادل، بررسی طیف سیستم های دیاسترئوتوپ، بررسی طیف ترکیبات آروماتیک، کوپلاژ از راه دور، معرف های تغییر مکان شیمیایی کارشناسی ارشد دکتر فرهی دوم (مجازی) دانلود
3 طیف سنجی C NMR کارشناسی ارشد دکتر فرهی سوم (مجازی) دانلود


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0