پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

آمار زیستی - گروه آمار و ریاضی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 شاخص های تطبیق شده کارشناسی مهندس لولو اول (مجازی) دانلود
2 شاخص های تطبیق شده(به روش غیر مستقیم) کارشناسی مهندس لولو دوم (مجازی) دانلود
3 آزمون معنی داری اختلاف شاخص ها کارشناسی مهندس لولو سوم (مجازی) دانلود
4 فایل pdf جلسه اول تا سوم و تمرینات/ صفحه 218 تا 234 کتاب دکتر کاظم محمد کارشناسی مهندس لولو - دانلود
5  تحلیل مطالعات اپیدمیولوژیک کارشناسی مهندس لولو چهارم (مجازی) دانلود
6 مخدوش کنندگی کارشناسی مهندس لولو پنجم (مجازی) دانلود
7 کاربرد رگرسیون لجستیک در مخدوش کنندگی کارشناسی مهندس لولو ششم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0