پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

زبان تخصصی  - گروه مهندسی عمران
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 استراتژی درک مطلب کارشناسی دکتر دهدشت دوم دانلود
2 کلمات تخصصی مهندسی سازه بخش اول کارشناسی دکتر دهدشت سوم دانلود
3 کلمات تخصصی مهندسی سازه بخش دوم کارشناسی دکتر دهدشت چهارم دانلود
4 کلمات تخصصی مهندسی سازه بخش دوم کارشناسی دکتر دهدشت پنجم دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0