پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

تغییر اقلیم -  گروه محیط زیست
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 تغییرات اقلیم با تاکید بر نقش انسان- نظریه دی اکسدکربن- نظریه گردوغبار آتشفشانی و.... کارشناسی  دکتر پورخباز اول (مجازی) دانلود
2  تغییر اقلیم از اواخر قرن 19- سناریوهای نشر گازهای گلخانه ای- مطالعات IPCC و.... کارشناسی  دکتر پورخباز دوم (مجازی) دانلود
3   کارشناسی  دکتر پورخباز سوم (مجازی) دانلود
4

...مدل­های جهانی تغییر اقلیم و ....CO2 تغییر

کارشناسی  دکتر پورخباز چهارم (مجازی) دانلود
5 تغییرات اقلیمی جهانی کارشناسی  دکتر پورخباز پنجم (مجازی) پارت1
6 اثر گلخانه ­ای- گازهای گلخانه­ ای و ... کارشناسی  دکتر پورخباز پنجم (مجازی) پارت2
7 دی اکسیدکربن – متان- عوامل تولیدکننده گازهای گلخانه­ای در بخش کشاورزی و.... کارشناسی  دکتر پورخباز ششم (مجازی) دانلود
8 حلقه ­های پس­خور در گرمایش جهانی – بالا آمدن آب دریاها و... کارشناسی  دکتر پورخباز هفتم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اکوتوریسم -  گروه محیط زیست
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 تعریف گردشگری- انواع گردشگری- طبیعت گردی یا اکوتوریسم و.... کارشناسی  دکتر پورخباز اول (مجازی) دانلود
2 مدل FLOW- گردشگری ماجرایی- بررسی انواع طبیعت ­گردها و.... کارشناسی  دکتر پورخباز دوم (مجازی) دانلود
3  تاثیرات اجتماعی گردشگری- تاثیرات اکولوژیکی گردشگری و .... کارشناسی  دکتر پورخباز سوم (مجازی) دانلود
4 ارتباط ظرفیت قابل تحمل و اکوتوریسم- روش های عمومی مدیریت طبیعت گردی و .... کارشناسی  دکتر پورخباز چهارم (مجازی) دانلود
5 گونه شناسی گردشگری- برنامه های آموزشی و اطلاع رسانی و.... کارشناسی  دکتر پورخباز پنجم (مجازی) دانلود
6  ارزش تاثیرات اکولوژیکی گردشگری- پارک ها و مناطق حفاظت شده و... کارشناسی  دکتر پورخباز ششم (مجازی) دانلود
7 سیاست­گذاری در صنعت گردشگری- جایگاه اصلاحات در سیاست و مقررات گردشگری و .... کارشناسی  دکتر پورخباز هفتم (مجازی) دانلود
8 طبیعت­گردی و سیاست­گذاری – چارچوب انجام سیاست­گذاری و... کارشناسی  دکتر پورخباز هشتم (مجازی) دانلود
9  اهداف راهبردی ملی طبیعت­گردی- قانون و مقررات و... کارشناسی  دکتر پورخباز نهم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیریت پسماند -  گروه محیط زیست
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 تقسیم بندی انواع پسماند- معرفی سیستم مدیریت پسماند- عناصر تشکیل دهنده این سیستم و .... کارشناسی  دکتر پورخباز اول (مجازی) دانلود
2 معرفی مدیریت جامع زباله- عناصر پشتیبان سیستم- پیامدهای بهداشتی و زیست محیطی و.... کارشناسی  دکتر پورخباز دوم (مجازی) دانلود
3  نحوه دفع مواد زاید در ایران- روش های دفع زباله و... کارشناسی  دکتر پورخباز سوم (مجازی) دانلود
4 زباله سوزی – کمپوست و...... کارشناسی  دکتر پورخباز چهارم (مجازی) دانلود
5  مدیریت دفن بهداشتی – معیارهای تاثیرگذار بر مکان­یابی دفن و .... کارشناسی  دکتر پورخباز پنجم (مجازی) دانلود
6 بازیافت مواد زاید- مفاهیم و مشکلات بازیافت در ایران و ... کارشناسی  دکتر پورخباز هفتم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مبانی علوم محیط زیست -  گروه محیط زیست
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 اتمسفر و طبقات آن- بخش درونی کره زمین- تعریف محیط زیست و... کارشناسی  دکتر پورخباز اول (مجازی) دانلود
2 مقوله های زیست محیطی- اصول علم محیط زیست و .... کارشناسی  دکتر پورخباز دوم (مجازی) دانلود
3 اصل منابع- اصل اشباع – معرفی منابع زیست محیطی و.... کارشناسی  دکتر پورخباز سوم (مجازی) دانلود
4 اصل مارگالف- قوانین برگمن و آلن و.... کارشناسی  دکتر پورخباز چهارم (مجازی) دانلود
5  اصول نوسانات جمعیت- متغیرهای اصلی بوم­شناسی و... کارشناسی  دکتر پورخباز پنجم (مجازی) دانلود
6 مکانیسم­های خود نظمی – سازگاری فیزیولوژیکی و ... کارشناسی  دکتر پورخباز ششم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آمایش سرزمین -  گروه محیط زیست
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 مفهوم توسعه پایدار- ابعاد پایداری و... کارشناسی ارشد  دکتر پورخباز اول (مجازی) دانلود
2 برنامه ریزی-ارزیابی- مفهوم آمایش و... کارشناسی ارشد  دکتر پورخباز دوم (مجازی) دانلود
3 تنگناهای برنامه ریزی آمایش سرزمین-تاریخچه آمایش در جهان و ایران و .... کارشناسی ارشد  دکتر پورخباز سوم (مجازی) دانلود
4 مراحل آمایش سرزمین- نقش انسان در ارزیابی  و.... کارشناسی ارشد  دکتر پورخباز چهارم (مجازی) دانلود
5 شناسایی منابع- روش های شناسایی منابع و... کارشناسی ارشد  دکتر پورخباز پنجم (مجازی) دانلود
6 تجزیه و تحلیل داده­ها- واحد شکل زمین و... کارشناسی ارشد  دکتر پورخباز ششم (مجازی) دانلود
7 ارزیابی توان محیط زیست- ارزیابی چند عامله و... کارشناسی ارشد  دکتر پورخباز هفتم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مکان­یابی و طراحی محل دفن پسماند-  گروه محیط زیست
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 عناصر مدیریت پسماند- عناصر پشتیبان- مدیریت پسماند در ایران و ...... کارشناسی ارشد  دکتر پورخباز اول (مجازی) دانلود
2 پیامدهای زیست محیطی پسماند- معرفی انواع دفع زباله و .... کارشناسی ارشد  دکتر پورخباز دوم (مجازی) دانلود
3 مدیریت عملیات دفن بهداشتی- مکان­یابی دفن بهداشتی و.... کارشناسی ارشد  دکتر پورخباز سوم (مجازی) دانلود
4 معیارهای مکان دفن – عملیات اجرایی دفن بهداشتی و .... کارشناسی ارشد  دکتر پورخباز چهارم (مجازی) دانلود
5 کنترل کیفیت مکان دفن – تاسیسات مورد نیاز- مواد پوششی و... کارشناسی ارشد  دکتر پورخباز پنجم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آلودگی هوا-  گروه محیط زیست
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 منوکسید کربن- منابع Co- - ..... کارشناسی  دکتر پورخباز اول (مجازی) دانلود
2 منابع تولید کننده Co – راههای کاهش آن- اثرات بر انسان و گیاهان و .... کارشناسی  دکتر پورخباز دوم (مجازی) دانلود
3  اکسیدهای ازت- منابع انتشار- چرخه نوری و .... کارشناسی  دکتر پورخباز سوم (مجازی) دانلود
4 راه­های ازبین رفتن -NOX اثرات بر روی گیاهان کارشناسی  دکتر پورخباز ادامه جلسه سوم (مجازی) دانلود
5 اثرات بر انسان ها- کنترل آلودگی این گازها- روش اندازه­گیری و... کارشناسی  دکتر پورخباز چهارم (مجازی) دانلود
6 اکسیدهای گوگرد- منابع اکسیدهای گوگرد  و.... کارشناسی  دکتر پورخباز پنجم (مجازی) دانلود
7  راه های از بین رفتن اکسیدهای گوگرد- شیمی تشکیل این گازها و ..... کارشناسی  دکتر پورخباز ششم (مجازی) دانلود
8 هیدروکربن­ها – منابع انتشار و... کارشناسی  دکتر پورخباز هفتم (مجازی) دانلود
9 اکسیدان­های فتوشیمیایی- چگونگی تشکیل آن­ها – تاثیرات بر گیاهان و .... کارشناسی  دکتر پورخباز هشتم (مجازی) دانلود
10 تاثیر هیروکربن­ها بر انسان- تاثیر اکسیدان های فوتوشیمیایی بر روی اجسام و... کارشناسی  دکتر پورخباز نهم (مجازی) دانلود
11 آلودگی استراتوسفری و کنترل آلاینده های هیدروکربنی و فوتوشیمیایی و ... کارشناسی  دکتر پورخباز دهم (مجازی) دانلود
12 اسموگ- اینورژن - ذرات معلق و .. کارشناسی  دکتر پورخباز یازدهم و دوازدهم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0