پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شیمی عمومی 2 - گروه شیمی
نام درس
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 فصل اسید و باز کارشناسی دکتر توانایی اول (مجازی) دانلود
2 قدرت اسید و باز کارشناسی دکتر توانایی دوم (مجازی) دانلود
3 نظریه لوییس کارشناسی دکتر توانایی سوم (مجازی) دانلود
4 الکترولیت. درجه تفکیک کارشناسی دکتر توانایی چهارم (مجازی) دانلود
5 PH کارشناسی دکتر توانایی پنجم (مجازی) دانلود
6 بافر کارشناسی دکتر توانایی ششم (مجازی) دانلود
7 تیتراسیون کارشناسی دکتر توانایی هفتم (مجازی) دانلود
8 ksp کارشناسی دکتر توانایی هشتم (مجازی) دانلود
9 الکتروشیمی کارشناسی دکتر توانایی نهم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شیمی آلی - گروه مهندسی صنایع سلولوزی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 اتم- ساختار پیوند کارشناسی  دکتر توانایی اول دانلود
2 هیبریداسیون کارشناسی دکتر توانایی دوم دانلود
3 آلکانها کارشناسی دکتر توانایی سوم دانلود
4 آلکانها کارشناسی دکتر توانایی چهارم دانلود
5 واکنش های آلکانها کارشناسی دکتر توانایی پنجم دانلود
6 سیکلوآلکانها کارشناسی دکتر توانایی ششم دانلود
7 آلکن کارشناسی دکتر توانایی هفتم دانلود
8 واکنش آلکن کارشناسی دکتر توانایی هشتم دانلود
9 آلکین کارشناسی دکتر توانایی نهم دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آزمایشگاه شیمی آلی - گروه مهندسی صنایع سلولوزی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 مقررات کارشناسی  دکتر توانایی اول دانلود
2 نقطه ذوب کارشناسی دکتر توانایی دوم دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0