پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مهارت های رایانه ای - گروه مهندسی صنایع سلولوزی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 آشنایی با نرم افزار word، محتویات صفحه word، منوی File وگزینه های آن کارشناسی  دکتر طالشی سوم دانلود
2 نرم افزار word: ادامه منوی File وگزینه های آن، منوی Home، زیرمنوهای clipboard و Font   کارشناسی  دکتر طالشی چهارم دانلود
3 نرم افزار word: ادامه منوی Home، زیرمنوی  Paragraph کارشناسی  دکتر طالشی پنجم دانلود
4 نرم افزار word: ادامه منوی Home، زیرمنوهای Styles و  Editing کارشناسی  دکتر طالشی ششم دانلود
5 نرم افزار word: ادامه منوی Home، زیرمنوی  Editing ، منوی Insert زیر منوهای Pages  و Tables کارشناسی  دکتر طالشی هفتم دانلود
6 نرم افزار word: منوی Insert ادامهدزیر منوی Tables کارشناسی  دکتر طالشی هشتم دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اکولوژی جنگل - گروه محیط زیست
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 تعریف اکولوژی، سطوح مورد مطالعه در اکولوژی، اکوسیستم (انواع و اندازه)، بیوسفر، تقسیم بندی علم اکولوژی، تعریف اکولوژی جنگل و کاربردهای آن کارشناسی دکتر طالشی سوم دانلود
2  تعریف و ویژگی های اکوسیستم جنگل، اجزای اکوسیستم جنگل، نقش و اهمیت اکوسیستم جنگل، تقسیم بندی اکوسیستم جنگل، مشخصه های اکوسیستم جنگل کارشناسی دکتر طالشی چهارم دانلود
3 ادامه مشخصه های اکوسیستم جنگل، اکوسیستم های جنگلی جهان، اکوسیستم های جنگلی ایران کارشناسی دکتر طالشی پنجم دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اکولوژی و تکنولوژی بذوردرختان جنگلی- گروه جنگلداری
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 فعالیت زایشی، گل انگیزی و گل آغازی کارشناسی دکتر طالشی دوم دانلود
2  مورفولوژی گلدهی، بذر و اجزای آن، گواهی بذر کارشناسی دکتر طالشی سوم دانلود
3 ادامه گواهی بذر، اصول سازماندهی گواهی بذر، خطرهای پیش از پراکنش بذر کارشناسی دکتر طالشی چهارم دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0