پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مقاومت مصالح ۱ - گروه مهندسی عمران
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 فصل اول کارشناسی دکتر تفرج اول (مجازی) دانلود
2 فصل اول کارشناسی دکتر تفرج دوم (مجازی) دانلود
3 فصل اول کارشناسی دکتر تفرج سوم (مجازی) دانلود
4 فصل اول کارشناسی دکتر تفرج چهارم و پنجم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
پارت سوم
5 فصل دوم کارشناسی دکتر تفرج ششم و هفتم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
پارت سوم
6 فصل دوم کارشناسی دکتر تفرج هشتم و نهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
           


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0