پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

سیستم دیجیتال 2 - گروه مهندسی برق الکترونیک
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 ریزعملهای منطقی و شیفت کارشناسی مهندس تقی نژاد چهارم دانلود
2 سازمان و طراحی یک کامپیوتر پایه کارشناسی مهندس تقی نژاد پنجم دانلود
3 سازمان و طراحی یک کامپیوتر پایه کارشناسی مهندس تقی نژاد ششم دانلود
4 سازمان و طراحی یک کامپیوتر پایه کارشناسی مهندس تقی نژاد هفتم دانلود
5 سازمان و طراحی یک کامپیوتر پایه کارشناسی مهندس تقی نژاد هشتم دانلود
6 سازمان و طراحی یک کامپیوتر پایه کارشناسی مهندس تقی نژاد نهم دانلود
7 واحد پردازش مرکزی (CPU) کارشناسی مهندس تقی نژاد دهم دانلود
8 واحد پردازش مرکزی (CPU) کارشناسی مهندس تقی نژاد یازدهم دانلود
9 واحد پردازش مرکزی (CPU) کارشناسی مهندس تقی نژاد دوازدهم دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

مدارهای پالس و دیجیتال- گروه مهندسی برق الکترونیک
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 عملکرد مدار RC کارشناسی مهندس تقی نژاد سوم دانلود
فایل PDF
2  پاسخ مدار RC به موج مربعی کارشناسی مهندس تقی نژاد چهارم دانلود
فایل PDF
3 تضعیف کننده و مدارهای جبران کارشناسی مهندس تقی نژاد پنجم دانلود
4 تقویت کننده های عملیاتی کارشناسی مهندس تقی نژاد ششم دانلود
5 اشمیت تریگر کارشناسی مهندس تقی نژاد هفتم دانلود
6  اشمیت تریگر کارشناسی مهندس تقی نژاد هشتم دانلود
7 اشمیت تریگر کارشناسی مهندس تقی نژاد نهم دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0