پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

توابع مختلط - گروه آمار و ریاضی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 اعداد مختلط کارشناسی دکتر لولو اول (مجازی) دانلود
2 مختصات قطبی کارشناسی دکتر لولو دوم (مجازی) دانلود
3 حل معادلات کارشناسی دکتر لولو سوم (مجازی) دانلود
4 تابع مختلط کارشناسی دکتر لولو چهارم (مجازی) دانلود
5 نگاشت کارشناسی دکتر لولو پنجم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

معادلات دیفرانسیل - دروس مشترک گروه های آموزشی دانشکده فنی و مهندسی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 معادلات همگن کارشناسی دکتر لولو اول (مجازی) دانلود
2 معادلات کامل کارشناسی دکتر لولو دوم (مجازی) دانلود
3 معادلات خطی مرتبه اول کارشناسی دکتر لولو سوم (مجازی) دانلود
4 معادلات خطی مرتبه اول کارشناسی دکتر لولو چهارم (مجازی) دانلود
5 معادلات خطی مرتبه دوم کارشناسی دکتر لولو پنجم (مجازی) دانلود
6 حل معادلات خطی مرتبه دوم همگن با ضرایب ثابت کارشناسی دکتر لولو ششم (مجازی) دانلود
7 معادلات خطی مراتب بالاتر کارشناسی دکتر لولو هفتم (مجازی) دانلود
8 حل معادلات خطی مرتبه بالاتر کارشناسی دکتر لولو هشتم (مجازی) دانلود
9 حل معادلات خطي مرتبه دوم با ضرایب نامعین کارشناسی دکتر لولو نهم (مجازی) دانلود
10 حل معادلات خطي مرتبه دوم با تغییر پارامتر کارشناسی دکتر لولو دهم (مجازی) دانلود
11 مروری بر روش جدایی پذیر (دو پارت) کارشناسی دکتر لولو یازدهم (مجازی) دانلود
12 حل معادلات  مرتبه دوم در حالت خاص کارشناسی دکتر لولو دوازدهم (مجازی) دانلود
13 حل معادلات  مرتبه دوم در حالت خاص کارشناسی دکتر لولو سیزدهم (مجازی) دانلود
14 حل دستگاه معادلات دیفرانسیل روش حذفی کارشناسی دکتر لولو چهاردهم (مجازی) دانلود
15 حل دستگاه معادلات دیفرانسیل روش اپراتورها کارشناسی دکتر لولو پانزدهم (مجازی) دانلود
16 لاپلاس کارشناسی دکتر لولو شانزدهم (مجازی) دانلود
17 لاپلاس کارشناسی دکتر لولو هفددهم (مجازی) دانلود
18 لاپلاس کارشناسی دکتر لولو هیجدهم (مجازی) دانلود
19 لاپلاس کارشناسی دکتر لولو نوزدهم (مجازی) دانلود
20 لاپلاس کارشناسی دکتر لولو بیستم (مجازی) دانلود
21 لاپلاس کارشناسی دکتر لولو بیست و یکم (مجازی) دانلود
22 لاپلاس کارشناسی دکتر لولو بیست و دوم (مجازی) دانلود
23 لاپلاس کارشناسی دکتر لولو بیست و سوم (مجازی) دانلود
24 لاپلاس کارشناسی دکتر لولو بیست و چهارم (مجازی) دانلود
25 لاپلاس کارشناسی دکتر لولو بیست و پنجم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ریاضی 2 - دروس مشترک گروه های آموزشی دانشکده فنی و مهندسی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 بردارها کارشناسی دکتر لولو اول (مجازی) دانلود
2 ضرب بردارها کارشناسی دکتر لولو دوم (مجازی) دانلود
3 معادله خط و صفحه کارشناسی دکتر لولو سوم (مجازی) دانلود
4 توابع بردای پارت۱ کارشناسی دکتر لولو چهارم (مجازی) دانلود
5 توابع برداری پارت۲ کارشناسی دکتر لولو پنجم (مجازی) دانلود
6 توابع برداری پارت۳ کارشناسی دکتر لولو ششم (مجازی) دانلود
7 دامنه و برد توابع چند متغیره کارشناسی دکتر لولو هفتم (مجازی) دانلود
8 حد و پیوستگی توابع دو متغیره کارشناسی دکتر لولو هشتم (مجازی) دانلود
9 حد و پیوستگی توابع دو متغیره کارشناسی دکتر لولو نهم (مجازی) دانلود
10 مشتقات جزیی توابع دو متغیره کارشناسی دکتر لولو دهم (مجازی) دانلود
11 مشتقات زنجیره ای توابع دو متغیره کارشناسی دکتر لولو یازدهم (مجازی) دانلود
12 مشتقات ضمنی توابع دو متغیره کارشناسی دکتر لولو دوازدهم (مجازی) دانلود
13 کاربرد مشتق در توابع دو متغیره کارشناسی دکتر لولو سیزدهم (مجازی) دانلود
14 اکسترمم های نسبی و مطلق توابع دو متغیره کارشناسی دکتر لولو چهاردهم (مجازی) دانلود
15 انتگرال دوگانه کارشناسی دکتر لولو پانزدهم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0