پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

تکنولوژی بذر - گروه مرتع و آبخیزداری
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 اهمیت بذر کارشناسی ارشد  دکتر فرازمند اول (مجازی) دانلود
2 تولید بذر کارشناسی ارشد دکتر فرازمند دوم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اندازه گیری و ارزیابی مراتع - گروه مرتع و آبخیزداری
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 سابقه ارزیابی در ایران کارشناسی  دکتر فرازمند اول (مجازی) دانلود
2 فاکتورهای پوشش کارشناسی دکتر فرازمند دوم (مجازی) دانلود
3 روش های نمونه برداری2 کارشناسی دکتر فرازمند سوم (مجازی) دانلود
4 روش های نمونه برداری2 کارشناسی دکتر فرازمند چهارم (مجازی) دانلود
5 روش های تعیین وضعیت کارشناسی دکتر فرازمند پنجم (مجازی) دانلود
6 روش های تعیین گرایش مرتع کارشناسی دکتر فرازمند ششم (مجازی) دانلود
7 روش های تعیین بهره برداری از مرتع کارشناسی دکتر فرازمند هفتم (مجازی) دانلود
8 کیفیت علوفه کارشناسی دکتر فرازمند هشتم (مجازی) دانلود
9 کیفیت علوفه2 کارشناسی دکتر فرازمند نهم (مجازی) دانلود
10 نقشه پوشش گیاهی کارشناسی دکتر فرازمند دهم (مجازی) دانلود
11 شایستگی مرتع کارشناسی دکتر فرازمند یازدهم (مجازی) دانلود
12 منطققه کلید کارشناسی دکتر فرازمند دوازدهم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پایش و ارزیابی مراتع - گروه مرتع و آبخیزداری
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 تعریف پایش کارشناسی ارشد  دکتر فرازمند اول (مجازی) دانلود
2 روشهای نمونه برداری 1 کارشناسی ارشد  دکتر فرازمند دوم (مجازی) دانلود
3 روشهای نمونه برداری 2 کارشناسی ارشد  دکتر فرازمند سوم (مجازی) دانلود
4 روش های نمونه برداری کارشناسی ارشد  دکتر فرازمند چهارم (مجازی) دانلود
5 وضعیت مرتع کارشناسی ارشد  دکتر فرازمند پنجم (مجازی) دانلود
6 وضعیت مرتع2 کارشناسی ارشد  دکتر فرازمند ششم (مجازی) دانلود
7 بهره برداری کارشناسی ارشد  دکتر فرازمند هفتم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زنبورداری در مرتع - گروه مرتع و آبخیزداری
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 مقدمه کارشناسی ارشد  دکتر فرازمند اول (مجازی) دانلود
2 مقدمه کارشناسی ارشد  دکتر فرازمند دوم (مجازی) دانلود
3 استقرار زنبورستان کارشناسی ارشد  دکتر فرازمند سوم (مجازی) دانلود
4 وسایل مورد نیاز در زنبورستان کارشناسی ارشد  دکتر فرازمند چهارم (مجازی) دانلود
5 تجهیزات زنبورداری کارشناسی ارشد  دکتر فرازمند پنجم (مجازی) دانلود
6 تجهیزات زنبورداری2 کارشناسی ارشد  دکتر فرازمند ششم (مجازی) دانلود
7 بازدید از کلنی  کارشناسی ارشد  دکتر فرازمند هفتم (مجازی) دانلود
8 تغذیه کلنی کارشناسی ارشد  دکتر فرازمند هشتم (مجازی) دانلود
9 کوچ کلنی ها کارشناسی ارشد  دکتر فرازمند نهم (مجازی) دانلود
10 برداشت عسل کارشناسی ارشد  دکتر فرازمند دهم (مجازی) دانلود
11 برداشت فراورده های زنبور کارشناسی ارشد  دکتر فرازمند یازدهم (مجازی) دانلود
12 برداشت فراورده های زنبور2 کارشناسی ارشد  دکتر فرازمند دوازدهم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بذور گیاهان مرتعی - گروه مرتع و آبخیزداری
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 ایستگاه تولید بذر1 کارشناسی ارشد  دکتر فرازمند سوم دانلود
2 ایستگاه تولید بذر2 کارشناسی ارشد  دکتر فرازمند چهارم دانلود
3 خواب بذر کارشناسی ارشد  دکتر فرازمند پنجم دانلود
4 کوددهی کارشناسی ارشد  دکتر فرازمند ششم دانلود
5 آبیاری کارشناسی ارشد  دکتر فرازمند هفتم دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0