پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

ریاضی مهندسی - گروه مهندسی مکانیک
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1

ادامه سری فوریه

کارشناسی  آبرومند اول (مجازی) دانلود
2 قضیه دریکیله و بسط فوریه نیم دامنه کارشناسی  آبرومند دوم (مجازی) دانلود
3 سری فوریه مختلط و انتگرال مختلط کارشناسی  آبرومند سوم (مجازی) دانلود
4 تبدیلات فوریه کارشناسی  آبرومند چهارم (مجازی) دانلود
5 معادلات مشتقات جزیی(موج) کارشناسی  آبرومند پنجم (مجازی) دانلود
6 معادله گرما کارشناسی  آبرومند ششم (مجازی) دانلود
7 معادله گرما و دالامبر کارشناسی  آبرومند هفتم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0