پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

تکثیر و پرورش تکمیلی آبزیان - گروه شیلات
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 غدد درون ریز میگو کارشناسی ارشد دکتر ضیایی نژاد اول (مجازی) دانلود
2 انتخاب محل کارگاه تکثیر کارشناسی ارشد دکتر ضیایی نژاد دوم (مجازی) دانلود
3 فرایند عمومی تکثیر میگو کارشناسی ارشد دکتر ضیایی نژاد سوم (مجازی) دانلود
4 مدیریت مولدین1 کارشناسی ارشد دکتر ضیایی نژاد چهارم (مجازی) دانلود
5 مدیریت مولدین 2 کارشناسی ارشد دکتر ضیایی نژاد پنجم (مجازی) دانلود
6 تغذیه لاروی کارشناسی ارشد دکتر ضیایی نژاد ششم (مجازی) دانلود
7 نیازهای لاروی و حمل و نقل کارشناسی ارشد دکتر ضیایی نژاد هفتم (مجازی) دانلود


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

روش تحقیق - گروه شیلات
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 ویژگی های تحقیق- انواع تحقیق- مراحل تحقیق کارشناسی ارشد دکتر ضیایی نژاد اول (مجازی) دانلود
2 فرضیه تحقیق کارشناسی ارشد دکتر ضیایی نژاد دوم (مجازی) دانلود
3 متغییر های تحقیق کارشناسی ارشد دکتر ضیایی نژاد سوم (مجازی) دانلود


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

هیدروتکنیک و طراحی استخرها - گروه شیلات
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 انتخاب مکان آبزی پروری کارشناسی دکتر ضیایی نژاد اول (مجازی) دانلود
2  منابع آب کارشناسی دکتر ضیایی نژاد دوم (مجازی) دانلود
3 کیفیت آب و هیدروتکنیک1 کارشناسی دکتر ضیایی نژاد سوم (مجازی) دانلود
4 کیفیت آب و هیدروتکنیک2 کارشناسی دکتر ضیایی نژاد چهارم (مجازی) دانلود


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0