پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شبکه های عصبی - گروه مهندسی برق الکترونیک
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 آشنایی با شبکه های عصبی کارشناسی ارشد دکتر مرادی زیرکوهی اول (مجازی) دانلود
2 شبکه های پرسپترون کارشناسی ارشد دکتر مرادی زیرکوهی دوم (مجازی) دانلود
3 الگوریتم  یادگیری شبکه پرسپترون کارشناسی ارشد دکتر مرادی زیرکوهی سوم (مجازی) دانلود
4 شبیه سازی شبکه های پرسپترون کارشناسی ارشد دکتر مرادی زیرکوهی چهارم (مجازی) دانلود
5 شبکه های حافظ انجمنی کارشناسی ارشد دکتر مرادی زیرکوهی پنجم (مجازی) دانلود


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

مدار 2 - گروه مهندسی برق الکترونیک
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 تبدیل لاپلاس کارشناسی دکتر مرادی زیرکوهی اول (مجازی) دانلود
2 تبدیل لاپلاس کارشناسی دکتر مرادی زیرکوهی دوم (مجازی) دانلود
3 تحلیل مدار با استفاده از تبدیل لاپلاس کارشناسی دکتر مرادی زیرکوهی سوم (مجازی) دانلود
4 گراف کارشناسی دکتر مرادی زیرکوهی چهارم (مجازی) دانلود
5 گراف کارشناسی دکتر مرادی زیرکوهی پنجم (مجازی) دانلود
6 گراف (تجزیه و تحلیل حلقه و کات ست) کارشناسی دکتر مرادی زیرکوهی ششم (مجازی) دانلود
7 تزویج کارشناسی دکتر مرادی زیرکوهی هفتم (مجازی) دانلود
8 تزویج کارشناسی دکتر مرادی زیرکوهی هشتم (مجازی) دانلود
9 تزویج کارشناسی دکتر مرادی زیرکوهی نهم (مجازی) دانلود
10 معادلات حالت کارشناسی دکتر مرادی زیرکوهی دهم (مجازی) دانلود
11 معادلات حالت کارشناسی دکتر مرادی زیرکوهی یازدهم (مجازی) دانلود
12 دو قطبی (بخش اول) کارشناسی دکتر مرادی زیرکوهی دوازدهم (مجازی) دانلود
13 دو قطبی (بخش دوم) کارشناسی دکتر مرادی زیرکوهی سیزدهم (مجازی) دانلود
14 دو قطبی (بخش سوم) کارشناسی دکتر مرادی زیرکوهی چهاردهم (مجازی) دانلود
15 دو قطبی (بخش چهارم) کارشناسی دکتر مرادی زیرکوهی پانزدهم (مجازی) دانلود

3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

کنترل خطی  - گروه مهندسی برق الکترونیک
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 مقدمه کارشناسی دکتر مرادی زیرکوهی اول (مجازی) دانلود
2 نمایش سیستم های کنترل خطی کارشناسی دکتر مرادی زیرکوهی دوم (مجازی) دانلود
3 ساده سازی سیستم های کنترل خطی کارشناسی دکتر مرادی زیرکوهی سوم (مجازی) دانلود
4 روش میسون کارشناسی دکتر مرادی زیرکوهی چهارم (مجازی) دانلود
5 سیستم های مرتبه اول کارشناسی دکتر مرادی زیرکوهی پنجم (مجازی) دانلود
6 سیستم های مرتبه دوم کارشناسی دکتر مرادی زیرکوهی ششم (مجازی) دانلود
7 سیستم های مرتبه دوم کارشناسی دکتر مرادی زیرکوهی هفتم (مجازی) دانلود
8 سیستم های مرتبه دوم کارشناسی دکتر مرادی زیرکوهی هشتم (مجازی) دانلود
9 شبیه سازی کارشناسی دکتر مرادی زیرکوهی نهم (مجازی) دانلود
10 شبیه سازی کارشناسی دکتر مرادی زیرکوهی دهم (مجازی) دانلود
11 تقریب سیستم های مرتبه بالا کارشناسی دکتر مرادی زیرکوهی یازدهم (مجازی) دانلود
12 مدل سازی موتور DC کارشناسی دکتر مرادی زیرکوهی دوازدهم (مجازی) دانلود
13 پایداری کارشناسی دکتر مرادی زیرکوهی سیزدهم (مجازی) دانلود
14 پایداری کارشناسی دکتر مرادی زیرکوهی چهاردهم (مجازی) دانلود
15 پایداری کارشناسی دکتر مرادی زیرکوهی پانزدهم (مجازی) دانلود
16 پایداری کارشناسی دکتر مرادی زیرکوهی شانزدهم (مجازی) دانلود
17 خطای حالت ماندگار کارشناسی دکتر مرادی زیرکوهی هفدهم (مجازی) دانلود
18 خطای حالت ماندگار کارشناسی دکتر مرادی زیرکوهی هجدهم (مجازی) دانلود
19 مکان هندسی ریشه ها (بخش اول) کارشناسی دکتر مرادی زیرکوهی نوزدهم (مجازی) دانلود
20 مکان هندسی ریشه ها (بخش دوم) کارشناسی دکتر مرادی زیرکوهی بیستم (مجازی) دانلود
21 مکان هندسی ریشه ها (بخش سوم) کارشناسی دکتر مرادی زیرکوهی بیست و یکم (مجازی) دانلود
22 مکان هندسی ریشه ها (بخش چهارم) کارشناسی دکتر مرادی زیرکوهی بیست و دوم (مجازی) دانلود
23 مکان هندسی ریشه ها (بخش پنجم) کارشناسی دکتر مرادی زیرکوهی بیست و سوم (مجازی) دانلود
24 پاسخ فرکانس (دیاگرام بود) - بخش اول کارشناسی دکتر مرادی زیرکوهی بیست و چهارم (مجازی) دانلود
25 پاسخ فرکانس (دیاگرام بود) - بخش دوم کارشناسی دکتر مرادی زیرکوهی بیست و پنجم (مجازی) دانلود
26 پاسخ فرکانس (دیاگرام بود) - بخش سوم کارشناسی دکتر مرادی زیرکوهی بیست و ششم (مجازی) دانلود
27 پاسخ فرکانس (دیاگرام بود) - بخش چهارم کارشناسی دکتر مرادی زیرکوهی بیست و هفتم (مجازی) دانلود
28 پاسخ فرکانس (دیاگرام بود) - بخش پنجم کارشناسی دکتر مرادی زیرکوهی بیست و هشتم (مجازی) دانلود


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0