پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

حرکتهای توده ای زمین - گروه مرتع و آبخیزداری
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 شناخت زمین لغزش کارشناسی ارشد  دکتر فرجی اول (مجازی) دانلود
2 مطالعه زمین لغزش کارشناسی ارشد  دکتر فرجی دوم (مجازی) دانلود
3

روشهای پیشگیری و مبارزه با زمین لغزش

کارشناسی ارشد  دکتر فرجی سوم (مجازی) دانلود
4 روش حذف آب جهت پیشگیری و مبارزه با زمین لغزش کارشناسی ارشد  دکتر فرجی چهارم (مجازی) دانلود
5

روش بیولوژیکی جهت پیشگیری و مبارزه با زمین لغزش

کارشناسی ارشد  دکتر فرجی پنجم (مجازی) دانلود
6

روش بیولوژیکی جهت پیشگیری و مبارزه با زمین لغزش

کارشناسی ارشد  دکتر فرجی ششم (مجازی) دانلود
7 روشهای تثبیت مکانیکی حرکتهای توده ای زمین کارشناسی ارشد  دکتر فرجی هفتم (مجازی) دانلود
8

ادامه روشهای تثبیت مکانیکی حرکتهای توده ای زمین

کارشناسی ارشد  دکتر فرجی هشتم (مجازی) دانلود
9

کنترل و تثبیت زمین لغزشها و شیبهای سنگی ناپایدار

کارشناسی ارشد  دکتر فرجی نهم (مجازی) دانلود
10 ادامه کنترل و تثبیت زمین لغزشها و شیبهای سنگی ناپایدار کارشناسی ارشد  دکتر فرجی دهم (مجازی) دانلود
11 استفاده از شبکه های سیمی در تثبیت و پایداری شیبها کارشناسی ارشد  دکتر فرجی یازدهم (مجازی) دانلود
12 جریانات واریزه ای و گلی کارشناسی ارشد  دکتر فرجی دوازدهم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدل های فرسایش و رسوب - گروه مرتع و آبخیزداری
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 مقدمه و کلیات فرسایش و رسوب کارشناسی ارشد  دکتر فرجی اول (مجازی) دانلود
2 ادامه مقدمه و کلیات فرسایش و رسوب کارشناسی ارشد  دکتر فرجی دوم (مجازی) دانلود
3

انواع مدل

کارشناسی ارشد  دکتر فرجی سوم (مجازی) دانلود
4 انواع روشهاي تجربي برآورد کمي فرسايش و رسوب کارشناسی ارشد  دکتر فرجی چهارم (مجازی) دانلود
5

ادامه معرفی انواع روشهاي تجربي برآورد کمي فرسايش و رسوب(روش EPM )

کارشناسی ارشد  دکتر فرجی پنجم (مجازی) دانلود
6 ادامه معرفی انواع روشهاي تجربي برآورد کمي فرسايش و رسوب(روش SDRوPSIAC ) کارشناسی ارشد  دکتر فرجی ششم (مجازی) دانلود
7

ادامه معرفی انواع روشهاي تجربي برآورد  کمي فرسايش و رسوب(روش روش  BLM،  مورگان مورگان- فینی و استلیک)

کارشناسی ارشد  دکتر فرجی هفتم (مجازی) دانلود
8

ادامه معرفی انواع روشهاي تجربي برآورد  کمي فرسايش و رسوب(روش هیدروفیزیکی وروشWEPP)

کارشناسی ارشد  دکتر فرجی هشتم (مجازی) دانلود
9 ادامه معرفی انواع روشهاي تجربي برآورد کمي فرسايش و رسوب(روش سزیم - 137) کارشناسی ارشد  دکتر فرجی نهم (مجازی) دانلود
10 ادامه معرفی انواع روشهاي تجربي برآورد کمي فرسايش و رسوب(روش سزیم - 137) کارشناسی ارشد  دکتر فرجی دهم (مجازی) دانلود
11

ادامه معرفی انواع روشهاي تجربي برآورد کمي فرسايش و رسوب(روش سزیم - 137)

کارشناسی ارشد  دکتر فرجی یازدهم (مجازی) دانلود
12 مدل  IMDPA کارشناسی ارشد  دکتر فرجی دوازدهم (مجازی) دانلود
13 ادامه  مدل  IMDPA کارشناسی ارشد  دکتر فرجی سیزدهم (مجازی) دانلود
14 مدلهای تعیین منشأ ماسه های بادی کارشناسی ارشد  دکتر فرجی چهاردهم (مجازی) دانلود
15 اندازه گیری سرعت آستانه فرسایش بادی کارشناسی ارشد  دکتر فرجی پانزدهم (مجازی) دانلود
16

مطالعه موردی ارزیابی شدت فرسايش بادي حوزه آبخيز مارون- ملاثاني به روش اريفر (1)

کارشناسی ارشد  دکتر فرجی شانزدهم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حفاظت آب و خاک - گروه مرتع و آبخیزداری
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 روش مبارزه با فرسایش آبی کارشناسی  دکتر فرجی اول (مجازی) دانلود
2 روشهای مستقیممبارزه با فرسایش آبی کارشناسی  دکتر فرجی دوم (مجازی) دانلود
3

روشهای بیولوژیکی حفاظت خاک

کارشناسی  دکتر فرجی سوم (مجازی) دانلود
4 روشهای بیولوژیکی مبارزه با فرسایش توده ای وحفاظت دامنه ها کارشناسی  دکتر فرجی چهارم (مجازی) دانلود
5

روشهای  مستقیم مبارزه با فرسایش آبی (سازه ای)

کارشناسی  دکتر فرجی پنجم (مجازی) دانلود
6

ادامه روشهای مستقیم مبارزه با فرسایش آبی (سازه ای)

کارشناسی  دکتر فرجی ششم (مجازی) دانلود
7 ادامه روشهای مستقیم مبارزه با فرسایش آبی (سازه ای) کارشناسی  دکتر فرجی هفتم (مجازی) دانلود
8 مقدمه و کلیات فرسایش کارشناسی  دکتر فرجی هشتم (مجازی) دانلود
9 تعریف و طبقه بندی  فرسایش کارشناسی  دکتر فرجی نهم (مجازی) دانلود
10 اشکال فرسایش کارشناسی  دکتر فرجی دهم (مجازی) دانلود
11 ادامه اشکال فرسایش آبی کارشناسی  دکتر فرجی یازدهم (مجازی) دانلود
12 عوامل موثردرایجاد فرسایش آبی کارشناسی  دکتر فرجی دوازدهم (مجازی) دانلود
13 روشهای اندازه گیری فرسایش آبی کارشناسی  دکتر فرجی سیزدهم (مجازی) دانلود
14 فرسایش بادی کارشناسی  دکتر فرجی چهاردهم (مجازی) دانلود
15 مراحل فرسایش بادی کارشناسی  دکتر فرجی پانزدهم (مجازی) دانلود
16 مبارزه فرسایش بادی کارشناسی  دکتر فرجی شانزدهم (مجازی) دانلود
17 مبارزه با فرسایش بادی کارشناسی  دکتر فرجی هفدهم (مجازی) دانلود
18 ادامه مبارزه با فرسایش بادی کارشناسی  دکتر فرجی هجدهم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ژئومرفولوژی - گروه محیط زیست
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 مقدمه و کلیات کارشناسی  دکتر فرجی اول (مجازی) دانلود
2 سنگها و ناهمواریهای حاصل از آنها کارشناسی  دکتر فرجی دوم (مجازی) دانلود
3 رخساره های سنگهای رسوبی همگن (آهکی) کارشناسی  دکتر فرجی سوم (مجازی) دانلود
4 سنگهای بلور لایه (دگرگونی و آذرین درونی) کارشناسی  دکتر فرجی چهارم (مجازی) دانلود
5 سنگهای آتشفشانی(آذرین بیرونی) کارشناسی  دکتر فرجی پنجم (مجازی) دانلود
6 ژئومرفولوژی ساختمانی کارشناسی  دکتر فرجی ششم (مجازی) دانلود
7 آشنایی با نحوه تقسیم بندی مرفولوژی ناهمواریهای ساختمانی و فرسایشی در واحد کوهستان کارشناسی  دکتر فرجی هفتم (مجازی) دانلود
8 آشنایی با اشکال فرسایش آبی کارشناسی  دکتر فرجی هشتم (مجازی) دانلود
9 رخساره های بیابان و فرسایش بادی کارشناسی  دکتر فرجی نهم (مجازی) دانلود
10 ادامه رخساره های بیابان و فرسایش بادی کارشناسی  دکتر فرجی دهم (مجازی) دانلود
11 آشنایی با نهشته های دوره کواترنر کارشناسی  دکتر فرجی یازدهم (مجازی) دانلود
12 معرفی تیپ های مختلف دشت سر و رخساره های آنها کارشناسی  دکتر فرجی دوازدهم (مجازی) دانلود
13 پلایا کارشناسی  دکتر فرجی سیزدهم (مجازی) دانلود
14 تقسیم بندی پلایاها بر اساس ویژگی های محیطی کارشناسی  دکتر فرجی چهاردهم (مجازی) دانلود
15 آشنایی با تیپ ها و رخساره های واحد پلایا کارشناسی  دکتر فرجی پانزدهم (مجازی) دانلود
16 تیپ دریاچه های کویری کارشناسی  دکتر فرجی شانزدهم (مجازی) دانلود
17 دینامیک فرسایش بادی کارشناسی  دکتر فرجی هفدهم (مجازی) دانلود
18 سرعت آستانه فرسایشی باد کارشناسی  دکتر فرجی هجدهم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارتوگرافی - گروه مرتع و ابخیزداری و گروه محیط زیست
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 مقدمه و کلیات کارشناسی  دکتر فرجی اول (مجازی) دانلود
2 انواع مقیاس کارشناسی  دکتر فرجی دوم (مجازی) دانلود
3

طراحی نقشه

کارشناسی  دکتر فرجی سوم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0