پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی - گروه آمار و ریاضی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 سری فوریه کارشناسی دکتر دره میرکی اول دانلود
2 سری فوریه کارشناسی دکتر دره میرکی دوم دانلود
3 انتگرال فوریه کارشناسی دکتر دره میرکی سوم دانلود
4 تبدیل فوریه کارشناسی دکتر دره میرکی چهارم دانلود
5 حل چند مثال کارشناسی دکتر دره میرکی پنجم دانلود
6 حل معادله PDE کارشناسی دکتر دره میرکی ششم دانلود
7 حل معادله PDE کارشناسی دکتر دره میرکی هفتم دانلود
8 حل معادله PDE کارشناسی دکتر دره میرکی هشتم دانلود
9 حل معادله PDE کارشناسی دکتر دره میرکی نهم دانلود
10 حل معادله PDE کارشناسی دکتر دره میرکی دهم دانلود
11 حل معادله PDE کارشناسی دکتر دره میرکی یازدهم دانلود
12 حل معادله PDE کارشناسی دکتر دره میرکی دوازدهم دانلود
13 حل معادله PDE کارشناسی دکتر دره میرکی   پارت اول
پارت دوم
14 حل معادله PDE کارشناسی دکتر دره میرکی   پارت اول
پارت دوم
15 حل معادله PDE کارشناسی دکتر دره میرکی   دانلود
16 حل معادله PDE کارشناسی دکتر دره میرکی   دانلود
17 حل معادله PDE کارشناسی دکتر دره میرکی   دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بهینه سازی غیرخطی - گروه آمار و ریاضی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 روش لاگرانژ کارشناسی دکتر دره میرکی اول دانلود
2 روش لاگرانژ کارشناسی دکتر دره میرکی دوم دانلود
3 شرایط کروش کان تاکر کارشناسی دکتر دره میرکی سوم دانلود
4 روش صفحه برش کارشناسی دکتر دره میرکی چهارم دانلود
5 ادامه روش صفحه برش کارشناسی دکتر دره میرکی پنجم دانلود
6 روش شاخه و کران کارشناسی دکتر دره میرکی ششم دانلود
7 روش شاخه و کران کارشناسی دکتر دره میرکی هفتم دانلود
8 روش صفحه برش کارشناسی دکتر دره میرکی هشتم دانلود
9 مدل سازی برنامه ریزی عدد صحیح کارشناسی دکتر دره میرکی نهم دانلود
10 مدل سازی برنامه ریزی عدد صحیح کارشناسی دکتر دره میرکی دهم دانلود
11 مروری بر مطالب گذشته کارشناسی دکتر دره میرکی یازدهم پارت اول
پارت دوم
پارت سوم
12 مروری بر مطالب گذشته کارشناسی دکتر دره میرکی دوازدهم دانلود
13 شاخه و کران کارشناسی دکتر دره میرکی سیزدهم دانلود
14 برنامه ریزی پویا کارشناسی دکتر دره میرکی چهاردهم دانلود
15 برنامه ریزی پویا کارشناسی دکتر دره میرکی پانزدهم پارت اول
پارت دوم
16 برنامه ریزی پویا کارشناسی دکتر دره میرکی شانزدهم دانلود
17 برنامه ریزی پویا کارشناسی دکتر دره میرکی هفدهم دانلود
18 سیمپلکس ثانویه کارشناسی دکتر دره میرکی هجدهم دانلود
19 برنامه ریزی پویا کارشناسی دکتر دره میرکی نوزدهم دانلود
20 برنامه ریزی پویا کارشناسی دکتر دره میرکی بیستم دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زبان تخصصی - گروه آمار و ریاضی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 ماکزیمم و مینیمم کارشناسی  دکتر دره میرکی اول پارت اول
پارت دوم
پارت سوم
2 فضای برداری کارشناسی  دکتر دره میرکی دوم دانلود
3 اعداد مختلط کارشناسی دکتر دره میرکی سوم دانلود
4 فضای برداری کارشناسی دکتر دره میرکی چهارم دانلود
5 تابع یک به یک و پوشا کارشناسی دکتر دره میرکی پنجم پارت اول
پارت دوم
6 انتگرال و زبان ریاضی کارشناسی دکتر دره میرکی ششم پارت اول
پارت دوم
7 مبانی جبر کارشناسی دکتر دره میرکی هفتم دانلود
8 پروژه کارشناسی دکتر دره میرکی - پروژه
9 بهینه سازی کارشناسی دکتر دره میرکی هشتم دانلود
10 جبر کارشناسی دکتر دره میرکی نهم دانلود
11 بهینه سازی کارشناسی دکتر دره میرکی دهم پارت اول
پارت دوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0