پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی - گروه مهندسی کامپیوتر
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 مقدمات زبان ++C کارشناسی مهندس مرادی اول اول دانلود
2 ساختارهای کنترلی کارشناسی مهندس مرادی اول دوم دانلود
3 ساختارهای کنترلی کارشناسی مهندس مرادی اول سوم دانلود
4  حلقه ها کارشناسی مهندس مرادی اول چهارم پارت 1
پارت 2
5 ساختارهای تصمیم گیری کارشناسی مهندس مرادی اول پنجم پارت 1
پارت 2
6 ساختارهای تصمیم گیری کارشناسی مهندس مرادی اول ششم دانلود
7 توابع کارشناسی مهندس مرادی اول هفتم دانلود
8 توابع کارشناسی مهندس مرادی اول هشتم دانلود
9 حل تمرین کارشناسی مهندس مرادی اول نهم دانلود
10  آرایه ها کارشناسی مهندس مرادی اول دهم دانلود
11  آرایه ها کارشناسی مهندس مرادی اول یازدهم دانلود
12  حل تمرین کارشناسی مهندس مرادی اول دوازدهم دانلود
13 رشته ها کارشناسی مهندس مرادی اول سیزدهم دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

اصول فناوری اطلاعات - گروه مهندسی کامپیوتر
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 شناخت داده ها کارشناسی مهندس مرادی اول اول دانلود
2  استاندارد سازی داده ها کارشناسی مهندس مرادی اول دوم دانلود
3 پیش پردازش داده ها کارشناسی مهندس مرادی اول سوم دانلود
4 پیش پردازش داده ها کارشناسی مهندس مرادی اول چهارم دانلود
5 انبارش داده ها و تحلیل برخط اطلاعات(OLAP) کارشناسی مهندس مرادی اول پنجم دانلود
6 انبارش داده ها و تحلیل برخط اطلاعات(OLAP) کارشناسی مهندس مرادی اول ششم دانلود
7 انبارش داده ها و تحلیل برخط اطلاعات(OLAP) کارشناسی مهندس مرادی اول هفتم دانلود
8 روش های پایه در تحلیل الگوهای مکرر کارشناسی مهندس مرادی اول هشتم دانلود
9 روش های پایه در تحلیل الگوهای مکرر کارشناسی مهندس مرادی اول نهم دانلود
10 رده بندی کارشناسی مهندس مرادی اول دهم دانلود
11 رده بندی کارشناسی مهندس مرادی اول یازدهم دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0