پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

ریاضی مهندسی - گروه مهندسی برق الکترونیک
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 توابع مختلط کارشناسی مهندس زمانی بهبهانی چهارم دانلود
2 مشتق پذیری توابع مختلط کارشناسی مهندس زمانی بهبهانی پنجم دانلود
3 توابع تحلیلی کارشناسی مهندس زمانی بهبهانی ششم دانلود
فایل PDF
4 ادامه معرفی انواع توابع مختلط کارشناسی مهندس زمانی بهبهانی هفتم دانلود
فایل PDF
5 انتگرال های مختلط کارشناسی مهندس زمانی بهبهانی هشتم دانلود
فایل PDF
6 سری های اعداد مختلط کارشناسی مهندس زمانی بهبهانی نهم دانلود
فایل PDF
7 ادامه سری های مختلط کارشناسی مهندس زمانی بهبهانی دهم دانلود
فایل PDF
8 مانده ها کارشناسی مهندس زمانی بهبهانی یازدهم دانلود
فایل PDF
9 ادامه بحث مانده ها کارشناسی مهندس زمانی بهبهانی دوازدهم دانلود
فایل PDF
10  آنالیز فوریه کارشناسی مهندس زمانی بهبهانی سیزدهم دانلود
فایل PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

مدار منطقی - گروه مهندسی کامپیوتر
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 کدهای باینری کارشناسی مهندس زمانی بهبهانی چهارم دانلود
2 تشخیص و تصحیح خطا در کد کارشناسی مهندس زمانی بهبهانی پنجم دانلود
3 جبر بول کارشناسی مهندس زمانی بهبهانی ششم دانلود
فایل PDF
4 فرم های جبری توابع منطقی کارشناسی مهندس زمانی بهبهانی هفتم دانلود
فایل PDF
5 جدول کارنو کارشناسی مهندس زمانی بهبهانی هشتم دانلود
فایل PDF
6  ادامه جدول کارنو کارشناسی مهندس زمانی بهبهانی نهم دانلود
فایل PDF
7 فصل سوم: گیت های منطقی کارشناسی مهندس زمانی بهبهانی دهم دانلود
فایل PDF
8  کامل بودن گیت های منطقی کارشناسی مهندس زمانی بهبهانی یازدهم دانلود
فایل PDF
9 مدارات دو سطحی کارشناسی مهندس زمانی بهبهانی دوازدهم دانلود
فایل PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ریزپردازنده - گروه مهندسی کامپیوتر
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 برنامه نویسی اسمبلی کارشناسی مهندس زمانی بهبهانی چهارم دانلود
2 حافظه پشته کارشناسی مهندس زمانی بهبهانی پنجم دانلود
فایل PDF
3 ثبات پرچم کارشناسی مهندس زمانی بهبهانی ششم دانلود
فایل PDF
4 مقدمات AVR کارشناسی مهندس زمانی بهبهانی هفتم دانلود
فایل PDF
5 ساختار داخلی AVR کارشناسی مهندس زمانی بهبهانی هشتم دانلود
فایل PDF
6 پورت های AVR کارشناسی مهندس زمانی بهبهانی نهم دانلود
فایل PDF
7 برنامه نویسی C کارشناسی مهندس زمانی بهبهانی دهم دانلود
فایل PDF
8  ادامه برنامه نویسی C کارشناسی مهندس زمانی بهبهانی یازدهم دانلود
فایل PDF
9 ادامه برنامه نویسی C کارشناسی مهندس زمانی بهبهانی یازدهم دانلود
فایل PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

رباتیک - گروه مهندسی کامپیوتر
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 سینماتیک مستقیم و معکوس کارشناسی مهندس زمانی بهبهانی چهارم دانلود
2 ساختار همگن کارشناسی مهندس زمانی بهبهانی پنجم دانلود
فایل PDF
3 ماتریس انتقال D_H کارشناسی مهندس زمانی بهبهانی ششم دانلود
فایل PDF
4 سینماتیک ربات متحرک کارشناسی مهندس زمانی بهبهانی هفتم دانلود
فایل PDF
5  ادامه سینماتیک ربات متحرک کارشناسی مهندس زمانی بهبهانی هشتم دانلود
فایل PDF
6 سینماتیک معکوس کارشناسی مهندس زمانی بهبهانی نهم دانلود
فایل PDF
7 ادامه سینماتیک معکوس کارشناسی مهندس زمانی بهبهانی دهم دانلود
فایل PDF
8  ادامه سینماتیک معکوس کارشناسی مهندس زمانی بهبهانی یازدهم دانلود
فایل PDF
9 سرعت های خطی و زاویه ای ربات ها کارشناسی مهندس زمانی بهبهانی دوازدهم دانلود
فایل PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0