پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

زبان عمومی _ گروه دروس عمومی و معارف اسلامی
ردیف
موضوع 
زمان برگزاری کلاس مقطع استاد جلسه لینک
1   یکشنبه ساعت ۸ تا ۱۱ کارشناسی دکتر مردانی اول (مجازی)
2   دوشنبه ساعت ۱۴ تا ۱۷ کارشناسی دکتر مردانی اول (مجازی)
3   سه شنبه ساعت ۱۴ تا ۱۷  کارشناسی دکتر مردانی اول (مجازی)
4   یکشنبه ساعت ۸ تا ۱۱ کارشناسی دکتر مردانی دوم (مجازی) دانلود
5   دوشنبه ساعت ۱۴ تا ۱۷ کارشناسی دکتر مردانی دوم (مجازی) دانلود
6   سه شنبه ساعت ۱۴ تا ۱۷  کارشناسی دکتر مردانی دوم (مجازی) دانلود
7   یکشنبه، ساعت ۸ تا۱۱ کارشناسی دکتر مردانی سوم (مجازی) دانلود
8   دوشنبه ساعت ۱۴ تا ۱۷ کارشناسی دکتر مردانی سوم (مجازی) دانلود
9   سه شنبه ساعت ۱۴ تا ۱۷ کارشناسی دکتر مردانی سوم (مجازی) دانلود
10   یکشنبه، ساعت ۸ تا۱۱ کارشناسی دکتر مردانی چهارم (مجازی) دانلود
11   دوشنبه ساعت ۱۴ تا ۱۷ کارشناسی دکتر مردانی چهارم (مجازی) دانلود
12   سه شنبه ساعت ۱۴ تا ۱۷ کارشناسی دکتر مردانی چهارم (مجازی) دانلود
13   یکشنبه، ساعت ۸ تا۱۱ کارشناسی دکتر مردانی پنجم (مجازی) دانلود
14   دوشنبه ساعت ۱۴ تا ۱۷ کارشناسی دکتر مردانی پنجم (مجازی) دانلود
15   سه شنبه ساعت ۱۴ تا ۱۷ کارشناسی دکتر مردانی پنجم (مجازی) دانلود
16   یکشنبه، ساعت ۸ تا۱۱ کارشناسی دکتر مردانی ششم (مجازی) دانلود
17   دوشنبه ساعت ۱۴ تا ۱۷ کارشناسی دکتر مردانی ششم (مجازی) دانلود
18   سه شنبه ساعت ۱۴ تا ۱۷ کارشناسی دکتر مردانی ششم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0