پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

تربیت بدنی _ گروه دروس عمومی و معارف اسلامی
ردیف
موضوع 
مقطع استاد جلسه لینک
1 مفاهیم تربیت بدنی کارشناسی عباس منش اول (مجازی)
2 فاکتورهای امادگی جسمانی مرتبط باسلامت کارشناسی عباس منش دوم (مجازی)
3 فاکتورهای امادگی جسمانی مرتبط با مهارت های حرکت کارشناسی عباس منش سوم (مجازی)
4 مفاهیم تربیت بدنی کارشناسی عباس منش چهارم (مجازی)
5 ترکیب بدنی کارشناسی عباس منش پنجم (مجازی)
6 ترکیب بدنی کارشناسی عباس منش ششم (مجازی)
7 نحوه صحیح حرکات ورزشی کارشناسی عباس منش هفتم (مجازی)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ورزش 1 _ گروه دروس عمومی و معارف اسلامی
ردیف
موضوع 
مقطع استاد جلسه لینک
1 شیوه صحیح دویدن و راه رفتن ونشستن کارشناسی عباس منش اول (مجازی)
2 عضله کارشناسی عباس منش دوم (مجازی)
3 سوخت وساز کارشناسی عباس منش سوم (مجازی)
4 گرفتگی عضله کارشناسی عباس منش چهارم (مجازی)
5 چاقی کارشناسی عباس منش پنجم (مجازی)
6 تاثیر ورزش بر دیابت کارشناسی عباس منش ششم (مجازی)
7 تمرینات قدرتی کارشناسی عباس منش هفتم (مجازی)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0