پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

آزمایشگاه مبانی جانور شناسی - گروه زیست شناسی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 آشنایی با میکروسکوپ کارشناسی مهندس شایگان اول فایل PDF
2 طبقه بندی موجودات زنده  کارشناسی مهندس شایگان دوم دانلود
فایل PDF
3 سلسله جانوری , اسفنج ها, هیدر  کارشناسی مهندس شایگان سوم دانلود
فایل PDF
4 شاخه ی کرم های پهن  کارشناسی مهندس شایگان چهارم دانلود
فایل PDF
5 شاخه ی کرم های لوله ای  کارشناسی مهندس شایگان پنجم دانلود
فایل PDF
6 شاخه ی کرم های حلقوی  کارشناسی مهندس شایگان ششم دانلود
فایل PDF
7 شاخه ی بندپایان  کارشناسی مهندس شایگان هفتم دانلود
فایل PDF
8 شاخه ی خارپوستان  کارشناسی مهندس شایگان هشتم دانلود
فایل PDF
9 آرواره داران  کارشناسی مهندس شایگان نهم دانلود
فایل PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0