پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

آزمایشگاه فیزیک 1 - گروه مهندسی برق
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 مقدمه و نحوه ارائه و ارزیابی – اندازه گیری و خط کارشناسی دکتر زارع اصل اول (مجازی) پارت اول
پارت دوم
2 آشنایی و ریزسنج و کولیس کارشناسی دکتر زارع اصل دوم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
3  آزمایش آونگ ساده کارشناسی دکتر زارع اصل سوم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
پارت سوم
4  آزمایش قانون هوک کارشناسی دکتر زارع اصل چهارم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
پارت سوم
پارت چهارم

پارت پنجم


پارت ششم

5  آزمایش آونگ فنری کارشناسی دکتر زارع اصل پنجم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
پارت سوم
6 قرقره ها کارشناسی دکتر زارع اصل ششم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
پارت سوم
7 تعادل کارشناسی دکتر زارع اصل هفتم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
پارت سوم
8 ماشین آتوود کارشناسی دکتر زارع اصل هشتم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
پارت سوم
9  اندازه گیری ضریب اصطکاک ایستایی: (روش 1) کارشناسی دکتر زارع اصل نهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
پارت سوم
10 اندازه گیری ضریب اصطکاک ایستایی: (روش 2) کارشناسی دکتر زارع اصل دهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
پارت سوم
پارت چهارم

پارت پنجم

11 اندازه گیری ضریب اصطکاک جنبشی کارشناسی دکتر زارع اصل یازدهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
پارت سوم
12  حرکت پرتابی کارشناسی دکتر زارع اصل دوازدهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
پارت سوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

آزمایشگاه فیزیک 2 - گروه مهندسی شیمی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 مقدمه، نحوه ارائه و رزیابی- آشنایی با مقاومت – کدهای رنگی کارشناسی دکتر زارع اصل اول (مجازی) پارت اول
پارت دوم
پارت سوم
پارت چهارم
2 آشنایی با برد آموزشی – میز آزمایشگاه – آشنایی با مولتی متر کارشناسی دکتر زارع اصل دوم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
پارت سوم
پارت چهارم

پارت پنجم

3 اندازه گیری مقاومت کارشناسی دکتر زارع اصل سوم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
4 مبانی ولت سنج و آمپرسنج – آشنایی با منبع تغذیه DC کارشناسی دکتر زارع اصل چهارم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
پارت سوم
5 قانون اهم کارشناسی دکتر زارع اصل پنجم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
6 مقاومت های سری کارشناسی دکتر زارع اصل ششم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
7 مقاومت های موازی کارشناسی دکتر زارع اصل هفتم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
8 مقاومت های مختلط کارشناسی دکتر زارع اصل هشتم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
پارت سوم
9 قاعده حلقه و گره کارشناسی دکتر زارع اصل نهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
پارت سوم
10 آشنایی با خازن – شارژ خازن کارشناسی دکتر زارع اصل دهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
پارت سوم
پارت چهارم

پارت پنجم


پارت ششم

11 دشارژ خازن کارشناسی دکتر زارع اصل یازدهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
پارت سوم
12 آشنایی با Function Generator کارشناسی دکتر زارع اصل دوازدهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
13 آشنایی با نوسان نما کارشناسی دکتر زارع اصل دهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
پارت سوم
14 مدار RC کارشناسی دکتر زارع اصل یازدهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
15  اشکال لیساژو کارشناسی دکتر زارع اصل دوازدهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0