پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

آزمایشگاه بیوشیمی متابولیسم - گروه زیست شناسی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 متابولیسم کربوهیدرات ها کارشناسی دکتر  رئوفی اول (مجازی) دانلود
2 اثرات ph و دما بر فعالیت آنزیمی کارشناسی دکتر  رئوفی دوم (مجازی) دانلود
3 استخراج پروتئین از بافت گیاهی کارشناسی دکتر  رئوفی سوم (مجازی) دانلود
4 استفاده از ژل پلی آکریل امید برای جداسازی پروتئین ها کارشناسی دکتر  رئوفی چهارم (مجازی) دانلود
5 استخراج رنگیزه های گیاهی و شناسایی آنها کارشناسی دکتر  رئوفی پنجم (مجازی) دانلود
6 تنفس در گیاهان و مخمرها کارشناسی دکتر  رئوفی ششم (مجازی) دانلود
7 استخراج کلروپلاست و بررسی عملکرد آن کارشناسی دکتر  رئوفی هفتم (مجازی) دانلود
8 مشاهده فتوسنتز در آزمایشگاه کارشناسی دکتر  رئوفی هشتم (مجازی) دانلود
9 شناسایی کمی و کیفی آمینواسید ها کارشناسی دکتر  رئوفی نهم (مجازی) دانلود
10 استخراج لیپید از برگ کارشناسی دکتر  رئوفی دهم (مجازی) دانلود
11 اثرات ph و دما بر فعالیت کاتالاز کارشناسی دکتر  رئوفی یازدهم (مجازی) دانلود
12 استخراج DNA از برگ کارشناسی دکتر  رئوفی دوازدهم (مجازی) دانلود


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0