پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

هیدرولیک و آزمایشگاه  - گروه مهندسی عمران
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 انرژی مخصوص کارشناسی مهندس کردنائیج اول (مجازی) دانلود


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0