پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

انتقال حرارت ۱ - گروه مهندسی مکانیک
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 مقدمه ای بر انتقال حرارت کارشناسی دکتر صمیمی اول (مجازی) دانلود
2 معادلات حاکم بر انتقال حرارت هدایت کارشناسی دکتر صمیمی دوم (مجازی) دانلود
3 معادلات هدایت حرارتی در مختصات های استوانه ای و کروی کارشناسی دکتر صمیمی سوم (مجازی) دانلود
4 شعاع بحرانی، عایق بندی و مقاومت تماسی کارشناسی دکتر صمیمی چهارم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0