پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مبانی زیست شناسی سلولی و مولکولی - گروه شیلات
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1

 مروری بر ساختمان سلول و انواع سلول ها

کارشناسی دکتر شوکت سوم دانلود
2 بررسی ساختار غشای پلاسمایی و ترکیبات آن کارشناسی دکتر شوکت چهارم دانلود
3 باکتری ها کارشناسی دکتر شوکت پنجم دانلود
4 ویروس ها کارشناسی دکتر شوکت ششم دانلود


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

لیمنولوژی - گروه شیلات
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 خواص و ساختمان فیزیکی و شیمیایی آب، پارامترهای مهم فیزیکی در آب (وزن مخصوص، چسبندگی و پیوستگی، ظرفيت گرمايي، کشش سطحی، ویسکوزیته، صدا در آب)، ويژگي هاي گرمايي آب کارشناسی دکتر شوکت سوم دانلود
2 منشأ تشکیل دریاچه ها و رودخانه ها کارشناسی دکتر شوکت چهارم دانلود


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

گیاهان آبزی - گروه شیلات
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 معرفی گیاهان آبزی، رویشگاه های گیاهان آبزی و طبقه بندی اکولوژیکی گیاهان آبزی کارشناسی دکتر شوکت سوم دانلود
2 ادامه معرفی گیاهان آبزی (نقش و انواع سازگاری های گیاهان آبزی با محیط های آبی، تأثیر رشد بیش از اندازه، مشکلات ایجاد شده و کنترل و مدیریت گیاهان آبزی) کارشناسی دکتر شوکت چهارم دانلود
3 شناسایی گیاهان آبزی و معرفی گونه های اقتصادی و ارزشمند آنها کارشناسی دکتر شوکت پنجم دانلود


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

هیدروبیولوژی عمومی - گروه شیلات
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 اهمیت هیدروبیولوژی در تأمین آب مورد نیاز شرب، کشاورزی و صنعت – تهیه آب از آب های جاری و ساکن، بنتوز، پلانکتون و طبقه بندی آنها، پریفیتون، نئوستون و پلئوستون کارشناسی دکتر شوکت پنجم دانلود
2 مواد آلی و معدنی محلول، زنجیره غذایی در محیط های آبی- تولید کنندگان اولیه، مصرف کنندگان اولیه، مصرف کنندگان ثانویه، مصرف کنندگان نهایی کارشناسی دکتر شوکت ششم دانلود
3 ادامه زنجیره غذایی در محیط های آبی، نکتون، صورت های مختلف آب در هیدروسفر کارشناسی دکتر شوکت هفتم دانلود


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0