پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مديريت و بهسازي زيستگاههاي تالابي - گروه محیط زیست
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 طبقه بندي تالابها کارشناسی ارشد  دکترسبزقبايي دوم دانلود
2 كاركرد تالابها کارشناسی ازشد  دکتر سبزقبايی سوم دانلود
3 سودمندي  تالابها کارشناسی ازشد  دکتر سبزقبايي چهارم دانلود
4 تالابهاي بين المللي و ليست مونترو کارشناسی ازشد  دکتر سبزقبايی پنجم دانلود
6 تالاب هاب بين المللي ايران کارشناسی ازشد  دکتر سبزقبايي ششم دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بهداشت،ایمنی و محیط زیست  - گروه محیط زیست
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 کلیات کارشناسی  دکترسبزقبايی اول دانلود
2 بیان اهمیت کارشناسی  دکتر سبزقبايی دوم دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طراحی زون های مناطق حفاظت شده - گروه محیط زیست
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 مقدمه و کلیات کارشناسی  دکترسبزقبايی اول دانلود
2 مفاهیم و تعاریف کارشناسی  دکتر سبزقبايی دوم دانلود
3 طرح مدیریت مناطق حفاظت شده و دلایل اهمیت آن کارشناسی دکتر سبزقبایی سوم دانلود
4 تهيه طرح مديريت مناطق و زون ها کارشناسی دکتر سبزقبایی چهارم دانلود
5 ادامه  تهيه طرح مديريت مناطق و زون ها کارشناسی دکتر سبزقبایی پنجم دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بوم شناسي تكاملي و رفتار - گروه محیط زیست
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 مفاهيم و تعاريف کارشناسی  دکترسبزقبايی اول دانلود
2 نظريه تكاملي داروين کارشناسی  دکتر سبزقبايی دوم دانلود
3 موافقان و مخالفان داروينيسم کارشناسی دکتر سبزقبایی سوم دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهارتهای میدانی - گروه محیط زیست
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 مقدمه و کلیات کارشناسی  دکترسبزقبايی اول دانلود
2 روش های نمونه برداری از محیط های فیزیکی کارشناسی  دکتر سبزقبايی دوم دانلود
3 نمونه برداری ازخاک کارشناسی دکتر سبزقبایی سوم دانلود
4 نمونه برداری از گیاهان ماکرو و میکرو کارشناسی دکتر سبزقبایی چهارم دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كارگاه ارزيابي و برنامه ريزي - گروه محیط زیست
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 مقدمه و کلیات کارشناسی ارشد  دکترسبزقبايی اول دانلود
2 تعاريف و شاخص هاي برنامه ريزي کارشناسی ارشد  دکتر سبزقبايی دوم دانلود
3 انواع برنامه ريزي و ... کارشناسی ارشد دکتر سبزقبایی سوم دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0