پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

ارزیابی توان سرزمین -  گروه محیط زیست
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1

دلایل اصلی بحران محیط زیستٌ رشد جمعیت و روند افزایش جمعیت کره زمین، تیوری رشد مالتوس، مراحل انتقال رشد جمعیت، جمعیت ایران در یک نگاه

کارشناسی  دکتر شاکری اول (مجازی) دانلود
2

جمع بندی جلسه قبل،وضعیت فعلی جمعیت جهان، نرخ رشد جمعیت، مدل های مختلف رشد، هرم سنی وموافقین ومخالفین رشد جمعیت

کارشناسی  دکتر شاکری دوم (مجازی) دانلود
3

عوامل موثر در تغییرات جمعیت شهری، وضعیت پراکندگی جمعیت شهری در ایران،کاهش بیش از حد منابع طبیعی، تعریف وطبقه بندی منابع طبیعی 

کارشناسی  دکتر شاکری سوم (مجازی) دانلود
4

منابع آب و توزیع آن در کره زمین، مفهوم تاریخ اتمام منابع کره زمین، تعریف و محاسبه ردپای اکولوژیک ، روش های کاهش رد پای اکولوژیک

کارشناسی  دکتر شاکری چهارم (مجازی) دانلود
5

موجودیت منابع ایران(جنگل، مرتع، مزارع)، وضعیت منابع آب و توزیع منابع آب در کاربری های مختلف و شاخص های مختلف منابع آب مصرفی در ایران

کارشناسی  دکتر شاکری پنجم (مجازی) دانلود
6

آب مجازی، عوامل اصلی کم آبی، توزیع نامناسب منابع، تهدیدات محیط زیست، وضعیت پراکنش co2  در جهان و ایران

کارشناسی  دکتر شاکری ششم (مجازی) دانلود
7

افزایش برداشت بی رویه آب زیر زمینی، فرونشت زمین،لزوم آمایش سرزمین، مفهوم ارزیابی توان اکولوژیکی و...

کارشناسی  دکتر شاکری هفتم (مجازی) دانلود
8

مفاهیم آمایش سرزمین، واحد کار آمایش، حوضه های آبریز، منطقه بندی آمایش سرزمین

کارشناسی  دکتر شاکری هشتم (مجازی) دانلود
9

مراحل تکامل تعریف آمایش در ایران، دوره های فعالیت های آمایش در ایران، منابع مورد استفاده در آمایش، مفهوم نظم و بی نظمی و ارتباط آن با ارزیابی توان اکولوژیکی

کارشناسی  دکتر شاکری نهم (مجازی) دانلود
10

روش های شناسایی منابع، فرایند ارزیابی توان اکولوژیک سرزمین، دیدگاه های موجود در ارزیابی

کارشناسی  دکتر شاکری دهم (مجازی) دانلود
11 دیدگاه های موجود در روش ارزیابی، روش دلفی، مدل تجزیه و تحلیل SWOT کارشناسی  دکتر شاکری یازدهم (مجازی) دانلود
12 روند ارزیابی  توان  اکولوژیکی در ایران، مفاهیم نظری واحد های شکل زمین، مدل های اکولوژیکیارزیابی توان در ایران کارشناسی  دکتر شاکری دوازدهم (مجازی) دانلود
13 مفاهیم نظری و خصوصیات نقشه های توپوگرافی کارشناسی  دکتر شاکری سیزدهم (مجازی) دانلود
14

تهیه نقشه طبقات شیب و طبقات ارتفاع از روی نقشه توپوگرافی

کارشناسی  دکتر شاکری چهاردهم (مجازی) دانلود
15

تهیه نقشه جهت از روی نقشه  توپوگرافی، تلفیق نقشه ها و تهیه نقشه شکل زمین

کارشناسی  دکتر شاکری پانزدهم (مجازی) دانلود
16

 تهیه نقشه واحدهای زیست محیطی و تکمیل جدول واحد های زیست محیطی با استفاده از داده های منابع  اکولوژیکی ناپایدار

کارشناسی  دکتر شاکری شانزدهم (مجازی) دانلود
17

ارزیابی توان اکولوژیکی، تشریح روند استفاده از  مدل های اکولوژیکی در فرایند ارزیابی توان سرزمین

کارشناسی  دکتر شاکری هفدهم (مجازی) دانلود
18

تعیین اولویت  کاربری ها ی زمین در آمایش سرزمین ، فرایند برنامه ریزی منطقه ای در سطوح مختلف

کارشناسی  دکتر شاکری هجدهم (مجازی) دانلود
19

روش ارزیابی تحلیل سلسله مراتبی  AHP

کارشناسی  دکتر شاکری نوزدهم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اقتصاد منابع طبیعی-  گروه محیط زیست
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1

تعریف علم اقتصاد، مفهوم کمیابی، انواع منابع در اقتصاد ، منابع طبیعی

کارشناسی  دکتر شاکری اول (مجازی) دانلود
2

موجودی منابع، محدودیت های استفاده از منابع، ویژگی های منابع طبیعی، مالکیت منابع طبیعی و...

کارشناسی  دکتر شاکری دوم (مجازی) دانلود
3

بیماری هلندی در اقتصاد، تراژدی منابع مشترک، دیدکاه اقتصاددانان در مورد منابع طبیعی و رشد اقتصادی

کارشناسی  دکتر شاکری سوم (مجازی) دانلود
4

نفرین منابع،دیدگاه اقتصادی توماس مالتوس، قانون بازده نزولی

کارشناسی  دکتر شاکری چهارم (مجازی) دانلود
5

مفاهیم اقتصادی، هزینه فرصت، منحنی امکانات تولید

کارشناسی  دکتر شاکری پنجم (مجازی) دانلود
6

دلیل مقعر بودن منحنی امکانات تولید، هزینه فرصت فزاینده،منحنی امکانات تولید ورشد اقتصادی، منحنی امکانات تولید و رشد آینده و ....

کارشناسی  دکتر شاکری ششم (مجازی) دانلود
7

نقش قیمت در عرضه و تقاضا، نظریه تقاضا ، تابع و منحنی و معائله تقاضا، دلایل نزولی بودن منحنی تقاضا

کارشناسی  دکتر شاکری هفتم (مجازی) دانلود
8

تغییر تقاضا، تغییر مقدار تقاضا، نقش عوامل موثر بر تقاضا در تغییر منحنی تقاضا، تقاضای بازار

کارشناسی  دکتر شاکری هشتم (مجازی) دانلود
9

نظریه عرضه،تابع و منحنی و معادله عرضه، دلایل صعودی بودن منحنی عرضه، تغییر عرضه، عرضه بازار

کارشناسی  دکتر شاکری نهم (مجازی) دانلود
10

رابطه عزضه و تقاضا، قیمت و مقدار تعادلی، انتقال منحی های عرضه و تقاضا و تعادل

کارشناسی  دکتر شاکری دهم (مجازی) دانلود
11

کشش قیمتی تقاضا، محاسبه هندسی کشش تقاضا، محاسبه کشش قیمتی معادله تقاضا، اثر مالیات بر تعادل بازار

کارشناسی  دکتر شاکری یازدهم (مجازی) دانلود
12

انواع کشش قیمتی تقاضا، عوامل موثر بر کشش قیمتی ، رابطه بین کشش تقاضا و درآمد کل و...

کارشناسی  دکتر شاکری دوازدهم (مجازی) دانلود
13

کشش عرضه، مطلوبیت، مطلوبیت کل و مطلوبیت نهایی، فایده نهایی، اصل بهینه یابی مصرف کننده 

کارشناسی  دکتر شاکری سیزدهم (مجازی) دانلود
14

منحنی های بی تفاوتی، خصوصیات منحنی های بی تفاوتی، نرخ نهایی جانشینی، تابع مطلوبیت، مفاهیم نظری اقتصاد مناظر طبیعی

کارشناسی  دکتر شاکری چهاردهم (مجازی) دانلود
15

اثر رشد اقتصادی بر تخصیص مطلوب مناظر طبیعی، شکاف رفاه جامعه، بهینه سازی چند متغییره مقید، تابع لاگرانژ در بهینه یابی مقید

کارشناسی  دکتر شاکری پانززدهم (مجازی) دانلود
16

هزینه تخریب محیط زیست، آثار جانبی، سطح بهینه اجتماعی، سطح بهینه تخریب محیط زیست، روش های دستیابی به سطح بهینه آلودگی

کارشناسی  دکتر شاکری شانزدهم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حفاظت مشارکتی -  گروه محیط زیست

ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1

منابع طبیعی، تعریف و طبقه بندی منابع طبیعی،  خصوصیات منابع مشترک و لزوم برتامه ریزی و مشارکت در بهره برداری منابع مشترک

کارشناسی ارشد  دکتر شاکری اول (مجازی) دانلود
2

مفهوم حفاظت، تاریخچه حفاظت و تکامل مفاهیم و نگرش نسبت به حفاظت، تفاوت preservation وconservation و ....

کارشناسی ارشد  دکتر شاکری دوم (مجازی) دانلود
3

جمع بندی و مرور مطالب ارایه شده در مورد مفاهیم نظری حفاظت مشارکتی، بحث در مورد وضعیت حفاظت مشارکتی در ایران

کارشناسی ارشد  دکتر شاکری سوم (مجازی) دانلود
4

جمع بندی و مرور مطالب ارایه شده جلسه قبل، ارایه نمونه هایی از حفاظت مشارکتی در خارج از کشور و بحث در این موارد

کارشناسی ارشد  دکتر شاکری چهارم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مديريت و طرح ريزي مناطق حفاظت شده -  گروه محیط زیست

ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1

تعریف و جایگاه اهداف مدیریت و طرحریزی مناطق حفاظت شده، موقعیت مدیریت و طرحریزی مناطق در فرایند توسعه

کارشناسی دکتر شاکری اول (مجازی) دانلود
2

رویکرد های حفاظتی و روند تغییر نگرش به حفاظت در ایران و جهان

کارشناسی   دکتر شاکری دوم (مجازی) دانلود
3

جمع بندی مطالب قبلی، فرایند طرحریزی، لزوم اجرای طرح مدیریت و ....

کارشناسی   دکتر شاکری سوم (مجازی) دانلود
4

تعاریف و مفاهیم نظری و اهداف مدیریتی ، طبقات IUCN

کارشناسی   دکتر شاکری چهارم (مجازی) دانلود
5 جزوه درس مدیریت و طرحریزی مناطق کارشناسی   دکتر شاکری - دانلود
6 فرایند طرحریزی پارک ها و مناطق تحت مدیریت کارشناسی   دکتر شاکری پنجم (مجازی) دانلود
7

محدوده امن، ضوابط و معیارهای تعیین محدوده امن، مدل اکولوژیکی حفاظت، تشریح فرایند طرحریزی و...

کارشناسی   دکتر شاکری ششم (مجازی) دانلود
8

تبیین طرحریزی پارک ها و مناطق تحت مدیریت در گستره ملی

کارشناسی   دکتر شاکری هفتم (مجازی) دانلود
9

زون بندی، تشریح خصوصیات و برنامه های مورد نیاز هر یک از زون ها

کارشناسی   دکتر شاکری هشتم (مجازی) دانلود
10 ادامه مبحث زون بندی، تشریح خصوصیات و برنامه های مورد نیاز هر یک از زون ها کارشناسی   دکتر شاکری نهم (مجازی) دانلود
11 شرح خدمات طرح های مدیریت مناطق حفاظت شده، مفاهیم نظری ارزیابی توان زیست محیطی کارشناسی   دکتر شاکری دهم (مجازی) دانلود
12 تشریح روند انجام ارزیابی توان اکولوژیکی، فرایند تشکیل واحدهای زیست محیطی کارشناسی   دکتر شاکری یازدهم (مجازی) دانلود
13 مفاهیم نظری و خصوصیات نقشه های توپوگرافی کارشناسی   دکتر شاکری دوازدهم (مجازی) دانلود
14 تهیه نقشه طبقات شیب و طبقات ارتفاع از روی نقشه توپوگرافی کارشناسی   دکتر شاکری سیزدهم (مجازی) دانلود
15 تهیه نقشه جهت از روی نقشه  توپوگرافی، تلفیق نقشه ها و تهیه نقشه شکل زمین کارشناسی   دکتر شاکری چهاردهم (مجازی) دانلود
16 تهیه نقشه واحدهای زیست محیطی و تکمیل جدول واحد های زیست محیطی با استفاده از داده های منابع  اکولوژیکی ناپایدار کارشناسی   دکتر شاکری پانزدهم (مجازی) دانلود
17 ارزیابی توان اکولوژیکی، تشریح مدل های اکولوژیکی و تعیین اولویت  کاربری ها و... کارشناسی   دکتر شاکری شانزدهم (مجازی) دانلود
18 توضیح برنامه  اجرایی زون های مختلف، چارت سازمانی مناطق تحت مدیریت، تععین اولویت برنامه های اجرایی طرح های مدیریت مناطق حفاظت شده کارشناسی   دکتر شاکری هفدهم (مجازی) دانلود
19 نقشه ها و داده های مورد نیاز برای کار عملی درس  برنامه ریزی و مدیریت مناطق حفاظت شده کارشناسی   دکتر شاکری هجدهم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0