پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شناسایی گیاهان مرتعی 2 - گروه مرتع و آبخیزداری
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1   کارشناسی  دکتر پوررضایی اول (مجازی) دانلود
2   کارشناسی  دکتر پوررضایی دوم (مجازی) دانلود
3 تیره شب بو کارشناسی  دکتر پوررضایی سوم (مجازی) دانلود
4 تیره قیچ کارشناسی  دکتر پوررضایی چهارم (مجازی) دانلود
5 تیره رز کارشناسی  دکتر پوررضایی پنجم (مجازی) دانلود
6 تیره بقولات 1 کارشناسی  دکتر پوررضایی ششم (مجازی) دانلود
7 تیره بقولات 2 کارشناسی  دکتر پوررضایی هفتم (مجازی) دانلود
8  تیره چتریان کارشناسی  دکتر پوررضایی هشتم (مجازی) دانلود
9 تیره نعنا 1 کارشناسی  دکتر پوررضایی نهم (مجازی) دانلود
10 تیره نعنا 2 و کلاه میرحسن کارشناسی  دکتر پوررضایی دهم (مجازی) دانلود
11 تیره کاسنی 1 کارشناسی  دکتر پوررضایی یازدهم (مجازی) دانلود
12 تیره کاسنی 2 کارشناسی  دکتر پوررضایی دوازدهم (مجازی) دانلود
13 تیره میخک کارشناسی  دکتر پوررضایی سیزدهم (مجازی) دانلود
14 مرور 1 کارشناسی  دکتر پوررضایی چهاردهم (مجازی) دانلود
15 مرور 2 کارشناسی  دکتر پوررضایی پانزدهم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شناسایی گیاهان مرتعی 1 - گروه مرتع و آبخیزداری
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1   کارشناسی  دکتر پوررضایی اول (مجازی) دانلود
2   کارشناسی  دکتر پوررضایی دوم (مجازی) دانلود
3 طایفه Aristideae و Danthoniae کارشناسی  دکتر پوررضایی سوم (مجازی) دانلود
4 طایفه Agrodtideae و Phalarideae کارشناسی  دکتر پوررضایی چهارم (مجازی) دانلود
5 طایفه Meliceae و Stipeae کارشناسی  دکتر پوررضایی پنجم (مجازی) دانلود
6 طایفه Aeluropodeae و Chlorideae کارشناسی  دکتر پوررضایی ششم (مجازی) دانلود
7 طایفه Triticeae 1 کارشناسی  دکتر پوررضایی هفتم (مجازی) دانلود
8 طایفه  Triticeae 2 کارشناسی  دکتر پوررضایی هشتم (مجازی) دانلود
9 طایفه  Paniceae کارشناسی  دکتر پوررضایی نهم (مجازی) دانلود
10 طایفه  Andropogoneae  کارشناسی  دکتر پوررضایی دهم (مجازی) دانلود
11 تیره های Cyperaceae، Juncaceae و Typhaceae کارشناسی  دکتر پوررضایی یازدهم (مجازی) دانلود
12 مرور 1 (Bromeae   تا Meliceae) کارشناسی  دکتر پوررضایی دوازدهم (مجازی) دانلود
13 مرور 2 (Stipeae   تا Typhaceae) کارشناسی  دکتر پوررضایی سیزدهم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ریخت شناسی و رده بندی - گروه مرتع و آبخیزداری
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 گل آذین کارشناسی  دکتر پوررضایی اول (مجازی) دانلود
2 گل 1 کارشناسی  دکتر پوررضایی دوم (مجازی) دانلود
3 گل 2 کارشناسی  دکتر پوررضایی سوم (مجازی) دانلود
4 میوه کارشناسی  دکتر پوررضایی چهارم (مجازی) دانلود
5 تعاریف، تاریخچه  و واحدهای رده بندی کارشناسی  دکتر پوررضایی پنجم (مجازی) دانلود
6 اصول رده بندی و نامگذاری کارشناسی  دکتر پوررضایی ششم (مجازی) دانلود
7 سرخس ها، دم اسبیان و بازدانگان 1 کارشناسی  دکتر پوررضایی هشتم (مجازی) دانلود
8 بازدانگان 2 کارشناسی  دکتر پوررضایی نهم (مجازی) پارت1
9 راسته شاتون داران ( تیره های بید و غان) کارشناسی  دکتر پوررضایی نهم (مجازی) پارت2
10 راسنه شاتون داران (تیره های فندق و راش)، راسته گزنه (تیره های گزنه و نارون) کارشناسی  دکتر پوررضایی دهم (مجازی) دانلود
11 بی گلبرگان تک جنس (تیره های توت و شاهدانه)، بی گلبرگان هرمافرودیت (تیره های علف هفت بند، سلمه تره و میخک) کارشناسی  دکتر پوررضایی یازدهم (مجازی) دانلود
12 جدا گلبرگان (تیره های آلاله، خشخاش و شاه تره) کارشناسی  دکتر پوررضایی دوازدهم (مجازی) دانلود
13 جدا گلبرگان (تیره های شب بو، کور، افسانی و شمعدانی) کارشناسی  دکتر پوررضایی سیزدهم (مجازی) دانلود
14 جدا گلبرگان (تیره های بنفشه، گل راعی و پنیرک) کارشناسی  دکتر پوررضایی چهاردهم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گیاهان دارویی و صنعتی - گروه مرتع و آبخیزداری
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 تیره Ranunculaceae  و Papaveraceae کارشناسی ارشد  دکتر پوررضایی اول (مجازی) دانلود
2 تیره Fumariaceae  و Cruciferae کارشناسی ارشد  دکتر پوررضایی دوم (مجازی) دانلود
3 تیره Violaceae و Malvaceae کارشناسی ارشد  دکتر پوررضایی سوم (مجازی) دانلود
4 تیره های Euphorbiaceae و Rutaceae و Zygophyllaceae کارشناسی ارشد  دکتر پوررضایی چهارم (مجازی) دانلود
5 تیره Papilionaceae 1 کارشناسی ارشد  دکتر پوررضایی پنجم (مجازی) دانلود
6 تیره Papilionaceae 2، Rosaceae و Apiaceae1 کارشناسی ارشد  دکتر پوررضایی ششم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0