پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مهندسی سیستم ها  - گروه مهندسی عمران
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 برنامه ریزی خطی کارشناسی مهندس صفویان اول (مجازی) دانلود
2 الگوریتم سیمپلکس کارشناسی مهندس صفویان دوم (مجازی) دانلود
3 روش سیمپلکس کارشناسی مهندس صفویان سوم (مجازی) دانلود
4 روش سیمپلکس کارشناسی مهندس صفویان چهارم (مجازی) دانلود
5 تابع هدف حداقل و محدودیتهای بزرگتر یا مساوی کارشناسی مهندس صفویان پنجم (مجازی) دانلود


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

اقتصاد مهندسی - گروه مهندسی عمران
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 اصول پایه ای در اقتصاد مهندسی کارشناسی مهندس صفویان اول (مجازی) دانلود
2 کاربرد فاکتورها کارشناسی مهندس صفویان دوم (مجازی) دانلود
3 محاسبات ارزش فعلی، ارزش آینده و پرداخت مساوی کارشناسی مهندس صفویان سوم (مجازی) دانلود
۴ حالت های مخصوص فرآیند مالی (شیب یکنواخت و سری هندسی) کارشناسی مهندس صفویان چهارم (مجازی) دانلود


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0