پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 نظریه اعداد - گروه آمار و ریاضی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 اعداد اول کارشناسی فیاض فر اول (مجازی) دانلود
2 همنهشتی کارشناسی فیاض فر دوم (مجازی) دانلود
3 همنهشتی کارشناسی فیاض فر سوم (مجازی) دانلود
4 همنهشتی کارشناسی فیاض فر چهارم (مجازی) دانلود
5 فصل چهارم توابع حسابی مبحث تعریف تابع حسابی وتابع ضربی کارشناسی فیاض فر پنجم (مجازی) دانلود
6 فصل چهارم توابع حسابی مبحث تعریف عدد فارغ از مربع و تعریف تابع موبیوس کارشناسی فیاض فر ششم (مجازی) دانلود
7 فصل پنجم تقابل درجه دوم مبحث تعریف مانده درجه دوم و قضیه اویلر کارشناسی فیاض فر هفتم (مجازی) دانلود
8 ادامه فصل پنجم - قضیه لم گاوس کارشناسی فیاض فر هشتم (مجازی) دانلود
9 دامه فصل پنجم - قضیه تقابل درجه دوم کارشناسی فیاض فر نهم (مجازی) دانلود
10 فصل ششم - ریشه های اولیه کارشناسی فیاض فر دهم (مجازی) دانلود
11 ادامه فصل ششم - ریشه های اولیه کارشناسی فیاض فر یازدهم (مجازی) دانلود
12 ادامه فصل ششم - ریشه های اولیه کارشناسی فیاض فر دوازدهم (مجازی) دانلود
13 فصل هفتم - آزمونهای اول بودن کارشناسی فیاض فر سیزدهم (مجازی) دانلود
14 ادامه فصل هفتم - آزمونهای اول بودن کارشناسی فیاض فر چهاردهم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ریاضی عمومی2- مشترک گروه های آموزشی دانشکده فنی و مهندسی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1  بردارها کارشناسی فیاض فر اول (مجازی) دانلود
2  بردارها کارشناسی فیاض فر دوم (مجازی) دانلود
3 فصل دوم توابع برداری مبحث تعریف تابع برداری، حدو مشتق توابع برداری و منحنی های پارامتری کارشناسی فیاض فر سوم (مجازی) دانلود
4 فصل دوم توابع برداری مبحث دستگاه مختصات فرنه و صفحات بوسان، قائم و راستگرد کارشناسی فیاض فر چهارم (مجازی) دانلود
5 فصل دوم توابع برداری مبحث بردارهای سرعت و شتاب، طول یک منحنی، انحنای یک منحنی کارشناسی فیاض فر پنجم (مجازی) دانلود
6 فصل دوم توابع برداری مبحث شعاع انحنا،مرکزانحناو دایره انحنا کارشناسی فیاض فر ششم (مجازی) دانلود
7 فصل سوم - معرفی توابع چند متغیره ورسم توابع چندمتغیره کارشناسی فیاض فر هفتم (مجازی) دانلود
8 ادامه فصل سوم - تعریف تایع درجه دوم چندمتغیره و رسم سطوح درجه 2 کارشناسی فیاض فر هشتم (مجازی) دانلود
9 ادامه فصل سوم - مشتقات توابع چندمتغیره کارشناسی فیاض فر نهم (مجازی) دانلود
10 ادامه فصل سوم - قاعده زنجیره ای مشتق برای توابع چندمتغیره کارشناسی فیاض فر دهم (مجازی) دانلود
11 ادامه فصل سوم - تابع ضمنی توابع چندمتغیره کارشناسی فیاض فر یازدهم (مجازی) دانلود
12 ادامه فصل سوم - مشتق سویی (جهتی) توابع چندمتغیره کارشناسی فیاض فر دوازدهم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0