پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مدیریت و برنامه ریزی تولید - گروه مهندسی صنایع سلولوزی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 وظایف مدیر تولید- نمودار عمر محصول- آنالیز ارزش- کلید pqrst کارشناسی  دکتر سعادت نیا اول (مجازی) دانلود
2 طراحی فرایند- فرایند واحد-روش تولید استقرار محصولی- روش تولید کارگاهی کارشناسی  دکتر سعادت نیا دوم (مجازی) دانلود
3 روش استقرار سلولی- روش تولید ناب- روش تولید چابک- نمودار پی کیو- نمودار سی کیو کارشناسی  دکتر سعادت نیا سوم (مجازی) دانلود
4 مدیریت جریان مواد- الگوهای جریان مواد بر اساس استقرار ماشین آلات- فواید جریان مواد در کارخانه کارشناسی  دکتر سعادت نیا چهارم (مجازی) دانلود
5 معیارهای جریان مواد) درس مدیریت و برنامه ریزی کارشناسی  دکتر سعادت نیا پنجم (مجازی) دانلود
6 الگوهای مختلف جریان مواد با توجه به نحوه استقرار ماشین لات کارشناسی  دکتر سعادت نیا ششم (مجازی) دانلود
7 اتوماسیون و درجات مختلف آن-معایب و مزایای اتوماسیون کارشناسی  دکتر سعادت نیا هفتم (مجازی) دانلود
8 معیارهای انتخاب ماشین آلات برای خط تولید کارشناسی  دکتر سعادت نیا هشتم (مجازی) دانلود
9 محاسبه تعداد ماشین آلات مورد نیاز کارخانه (فرمول ها- اصلاحات) کارشناسی  دکتر سعادت نیا نهم (مجازی) دانلود
10 حل مسئله- بررسی نیروی کار مورد نیاز در دو بعد کمی و کیفی در کارخانه کارشناسی  دکتر سعادت نیا دهم (مجازی) دانلود
11 نحوه محاسبه نیروی کار مورد نیاز کارخانه (فرمول- حل مسئله) کارشناسی  دکتر سعادت نیا یازدهم (مجازی) دانلود
12  اهمیت ارزیابی فضای مورد نیاز کارخانه و فاکتورهای موثر در این موضوع کارشناسی  دکتر سعادت نیا دوادهم (مجازی) دانلود
13 روشهای ارزیابی تعیین مساحت کارخانه (آخرین جلسه) کارشناسی  دکتر سعادت نیا سیزدهم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حفاظت و ایمنی - گروه مهندسی صنایع سلولوزی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 مطالب تکمیلی تاریخچه حفاظت و ایمنی- سازمان بین المللی کار کارشناسی  دکتر سعادت نیا اول (مجازی) دانلود
2 انواع حوادث کار- اهمیت حوادث ناشی از کار- علل مستقیم و غیر مستقیم- علل رفتاری- علل محیطی کارشناسی  دکتر سعادت نیا دوم (مجازی) دانلود
3 نظریه های مرتبط با حادثه- غرامتهای قابل پرداخت بر اثر حادثه- انواع آتش- نحوه کنترل مدهای مختلف آتش کارشناسی  دکتر سعادت نیا سوم (مجازی) دانلود
4 راههای پیشگیری از آتش سوزی- دتکتورها-انفجار-حفاظت و ایمنی در برابر برق-شوک الکتریکی- قوس الکتریکی کارشناسی  دکتر سعادت نیا چهارم (مجازی) دانلود
5 عوامل فیزیکی محیط کار-تهویه-روشنایی- صدا- ارتعاشات-مواد رادیو اکتیو کارشناسی  دکتر سعادت نیا پنجم (مجازی) دانلود
6 عوامل روانی در محیط کار کارشناسی  دکتر سعادت نیا ششم (مجازی) دانلود
7 خستگی و راههای درمان آن در محیط کار- بیماریهای ناشی از عوامل شیمیایی در محیط کار کارشناسی  دکتر سعادت نیا هفتم (مجازی) دانلود
8 راههای کنترل ذرات معلق در محیط کار- اصول کلی در حفاظت فردی-انواع وسایل حفاظت فردی در محیط کار کارشناسی  دکتر سعادت نیا هشتم (مجازی) دانلود
9 انواع وسایل ایمنی حفاظت ناحیه سر- گردن  و ویژگی های آنها- خطراتی که چشمها را تهدید می کند. راههای حفاظت از ناحیه چشم کارشناسی  دکتر سعادت نیا نهم (مجازی) دانلود
10 وسایل حفاظت دست و بازو در محیط صنعتی و آزمایشگاهی کارشناسی  دکتر سعادت نیا دهم (مجازی) دانلود
11 وسایل حفاظت تنه_ انواع کفشهای ایمنی_ دوش ها_ فواره های شستشو_کمربندهای ایمنی کارشناسی  دکتر سعادت نیا یازدهم (مجازی) دانلود
12  اصول کلی حفاظت و ایمنی و بهداشت در کارگاههای صنایع چوب و کاغذ کارشناسی  دکتر سعادت نیا دوازدهم (مجازی) دانلود
13 نکات ایمنی در هنگام کار کردن با دستگاه دورکناره نواری فرز_ رنده_ گندگی و .. کارشناسی  دکتر سعادت نیا سیزدهم (مجازی)(جلسه آخر) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چوب شناسی - گروه جنگلداری
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 مقدمه-تعاریف چوب در علوم مختلف-ویژگیهای مختلف چوب کارشناسی  دکتر سعادت نیا اول (مجازی) دانلود
2 طبقه بندی گیاهان چوبده-مکانیسم فعالیت جوانه انتهایی کارشناسی  دکتر سعادت نیا دوم (مجازی) دانلود
3 تقسیمات سلولی در جوانه انتهایی- شکل گیری و تقسیمات سلولی در حلقه کامبیوم- تشکیل بافت اولیه آبکش- تشکیل بافت چوبی اولیه کارشناسی  دکتر سعادت نیا سوم (مجازی) دانلود
4 عوامل موثر بر فعالیت حلقه کامبیوم- انواع سلولهای چوبی در پهن برگان و سوزنی برگان کارشناسی  دکتر سعادت نیا چهارم (مجازی) دانلود
5 اجزاه مختلف سلول چوبی-منافذ دیواره سلولی- منافذ ساد- منافذ هاله ای-منافذ هاله ای سپردار کارشناسی  دکتر سعادت نیا پنجم (مجازی) دانلود
6 عناصر تشکیل دهنده پهن برگان کارشناسی  دکتر سعادت نیا ششم (مجازی) دانلود
7 انواع پهن برگان با توجه به آرایش آوندها کارشناسی  دکتر سعادت نیا هفتم (مجازی) دانلود
8 پارانشیمهای طولی در پهن برگان و نقوش حاصل از نحوه آرایش پارانشیم طولی کارشناسی  دکتر سعادت نیا هشتم (مجازی) دانلود
9 نقوش حاصل از میدان تلاقی (cross field) کارشناسی  دکتر سعادت نیا نهم (مجازی) دانلود
10 مقاطع مختلف چوب و ویژگی های آنها کارشناسی  دکتر سعادت نیا دهم (مجازی) دانلود
11 چوب جوان- چوب بالغ- درون چوبی شدن- نقوش حاصل از دوایر رویشی در مقاطع مختلف کارشناسی  دکتر سعادت نیا یازدهم (مجازی) دانلود
12 نقوش حاصل از اشعه های چوبی و مهمترین معایب چوب ماسیو کارشناسی  دکتر سعادت نیا دوازدهم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فیزیک مکانیک کاغذ - گروه مهندسی صنایع سلولزی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 ویژگیهای سطحی کاغذ- نرمی سطح کاغذ- روش های اندازه گیری آن کارشناسی ارشد  دکتر سعادت نیا اول (مجازی) دانلود
2 ادامه ویژگیهای سطحی کاغذ- قابلیت جذب در کاغذ- روش اندازه گیری رطوبت کاغذ- رابطه بین رطوبت تعادل کاغذ و رطوبت نسبی هوا کارشناسی ارشد  دکتر سعادت نیا دوم (مجازی) دانلود
3 پارامترهای مکانیکی کاغذ- تنش کششی- رابطه تنش و کرنش- رفتار الاستیک-پلاستیک و ویسکوالاستیک کاغذ تحت بار وارده-تنش حد تناسب- تنش نهایی- مدول یانگ کارشناسی ارشد  دکتر سعادت نیا سوم (مجازی) دانلود
4 منحنی های تنش و کرنش در کاغذ- تاثیر دانسیته بر مدول الاستیسیته- خیز کاغذ و تاثیر سرعت باگذاری و رطوبت بر آن-مدول الاستیسیته ویژه در کاغذ کارشناسی ارشد  دکتر سعادت نیا چهارم (مجازی) دانلود
5 روشهای بهبود مقاومت کششی در کاغذ کارشناسی ارشد  دکتر سعادت نیا پنجم (مجازی) دانلود
6 دستگاه تست کشش کاغذ و استانداردهای نمونه برداری در آزمون کشش کارشناسی ارشد  دکتر سعادت نیا ششم (مجازی) دانلود
7 آزمایش مقاومت به ترکیدگی- استانداردها و تجهیزات مربوط به این آزمایش کارشناسی ارشد  دکتر سعادت نیا هفتم (مجازی) دانلود
8 آزمایش مقاومت به پارگی- تجهیزات آزمایش و استانداردها کارشناسی ارشد  دکتر سعادت نیا هشتم (مجازی) دانلود
9 آزمایش سختی کاغذ_ دستگاهها و تجهیزات اندازه گیری_ پارامترهای مهم تاثیر گذار بر سختی کاغذ کارشناسی ارشد  دکتر سعادت نیا نهم (مجازی) دانلود
10 آزمایشهای خواص نوری کاغذ (سفیدی- ماتی- براقیت) کارشناسی ارشد  دکتر سعادت نیا دهم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقاومت مصالح  - گروه مرتع و آبخیزداری
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 مفهوم تنش- تنش نرمال-تنش برشی- پیداکردن نیروهای داخلی کارشناسی  دکتر سعادت نیا اول (مجازی) دانلود
2 تنش برشی در اجزا اتصال دهنده کارشناسی  دکتر سعادت نیا دوم (مجازی) دانلود
3 تنش برشی ماکزیمم کارشناسی  دکتر سعادت نیا سوم (مجازی) دانلود
4 تنش لهیدگی کارشناسی  دکتر سعادت نیا چهارم (مجازی) دانلود
5 تنش در صفحات مایل کارشناسی  دکتر سعادت نیا پنجم (مجازی) دانلود
6 تنش برشی ماگزیمم در صفحات مایل- کرنش محوری کارشناسی  دکتر سعادت نیا ششم (مجازی) دانلود
7 کرنش واقعی و ارتباط آن با کرنش مهندسی- تنش واقعی و ارتباط ان با تنش مهندسی کارشناسی  دکتر سعادت نیا هفتم (مجازی) دانلود
8 نسبت پواسون کارشناسی  دکتر سعادت نیا هشتم (مجازی) دانلود
9 جابجایی یک سطح مقطع نسبت به سطح مقطع دیگر در بارگذاری محوری کارشناسی دکتر سعادت نیا نهم (مجازی) دانلود
10 حل مسئله های مربوط به جابجایی سطوح در بارگذاری محوری کارشناسی دکتر سعادت نیا دهم (مجازی) دانلود
11 استفاده از روابط انتگرالی برای مواردی که مقدار نیرو و مساحت سطح مقطع متغیر است کارشناسی دکتر سعادت نیا یازدهم (مجازی) دانلود
12 کرنش برشی- رابطه بین مدول برشی، مدول یانگ و ضریب پواسون-حل مسئله کارشناسی دکتر سعادت نیا دوازدهم (مجازی) دانلود
13 کرنش حرارتی- تنش حرارتی- حل مسئله کارشناسی دکتر سعادت نیا سیزدهم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0