پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

روش های اجرای ساختمان - گروه مهندسی عمران
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 پیاده کردن نقشه و پی کنی کارشناسی مهندس دادپور اول (مجازی) دانلود
2 ستون کوتاه-نمودار اندرکنش کارشناسی مهندس دادپور دوم (مجازی) دانلود
3 وزن ساختمان و پیو ازمایشات تعین قدرت مجاز خاک کارشناسی مهندس دادپور سوم (مجازی) دانلود
4 انواع پی های ساختمان کارشناسی مهندس دادپور چهارم (مجازی) دانلود
5 روش های اجرای ساختمان کارشناسی مهندس دادپور پنجم (مجازی) دانلود
6  ایزولاسیون و دیوار چینی و توصیه های ایین نامه ای کارشناسی مهندس دادپور ششم (مجازی) دانلود
7  تکمیل ساختمانهای آجری و بخشی از ساختمانهای فلزی کارشناسی مهندس دادپور هفتم (مجازی) دانلود

 

 


 

مصالح ساختمانی - گروه مهندسی عمران
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 یاداوری واژه های مکانیک و شیمی و فیزیک کارشناسی مهندس دادپور اول (مجازی) دانلود
2 تاثیر اسید ها و نمک ها و بازها بر مصالح ساختمانی کارشناسی مهندس دادپور دوم (مجازی) دانلود
3 گچ کارشناسی مهندس دادپور سوم (مجازی) دانلود
4 آهک بخش اول کارشناسی مهندس دادپور چهارم (مجازی) دانلود
5 آهک بخش دوم کارشناسی مهندس دادپور پنجم (مجازی) دانلود
6 نحوه ساخت سیمان بخش اول کارشناسی مهندس دادپور ششم (مجازی) دانلود
7 انواع سیمان پرتلند و مشخصات  بخش دوم کارشناسی مهندس دادپور هفتم (مجازی) دانلود


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

تکنولوژی بتن - گروه مهندسی عمران
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 اجزاء تشکیل دهنده بتن-سیمان کارشناسی مهندس دادپور اول (مجازی) دانلود
2 مواد شیمیایی سیمان. آب. بخشی از سنگدانه کارشناسی مهندس دادپور دوم (مجازی) دانلود
3 سنگدانه. آزمایشات سنگدانه کارشناسی مهندس دادپور سوم (مجازی) دانلود
4 سنگدانه، محاسن آب به سیمان کمتر، کارایی کارشناسی مهندس دادپور چهارم (مجازی) دانلود
5 انواع ویبره و تراکم بتن و اب انداختگی و جداشدگی کارشناسی مهندس دادپور پنجم (مجازی) دانلود
6 خشک شدن و مقاومت فشاری و کششی و عمر و وزن مخصوص بتنها کارشناسی مهندس دادپور ششم (مجازی) دانلود
7 بتن و خواص آن کارشناسی مهندس دادپور هفتم (مجازی) دانلود
8  افزودنی های بتن و خواص آن بخش اول کارشناسی مهندس دادپور هشتم (مجازی) دانلود
9 افزودنی های بتن و خواص آن بخش دوم کارشناسی مهندس دادپور نهم (مجازی) دانلود


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متره و برآورد  - گروه مهندسی عمران
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 تعاریف کارشناسی مهندس دادپور اول (مجازی) دانلود
2 فهرست بها و پیوست ها کارشناسی مهندس دادپور دوم (مجازی) دانلود
3 فهرست بها و پیوست ها کارشناسی مهندس دادپور سوم (مجازی) دانلود
4 فهرست بها و پیوست ها کارشناسی مهندس دادپور چهارم (مجازی) دانلود
5 آیین نامه ها و اموزش فهرست بها کارشناسی مهندس دادپور پنجم (مجازی) دانلود
6 عملیات پی کنی و محاسبه و فصل اول فهرست بها کارشناسی مهندس دادپور ششم (مجازی) دانلود
7 محاسبه عملیات قالب بندی آجری و فلزی و بتن مگر و تفسیر فهرست بها کارشناسی مهندس دادپور هفتم (مجازی) دانلود
8 محاسبه مقدار میلگردهای پی و تفسیر فهرست بها و نقشه خوانی کارشناسی مهندس دادپور هشتم (مجازی) دانلود
9 آموزش لیستوفر و تفسیر فهرست بها و نقشه خوانی کارشناسی مهندس دادپور نهم (مجازی) دانلود
10 آموزش متره ستون  بیس پلیت ها و تیرها و تیرچه ها و تفسیر فهرست بها و نقشه خوانی کارشناسی مهندس دادپور دهم (مجازی) دانلود


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0